Grön sköldmossa och andra mossor på murken ved i naturvårdsavtal. Foto: Linda Vålberg

Statistik om biotopskydd och naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen hanterar biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark. Av registrerade beslut och avtal gör vi statistik som du hittar här.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtal är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1402.