Bombmurkla. Foto: Johan Nitare

Biotopskydd och naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark. Av registrerade beslut och avtal gör vi statistik som du hittar här.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden som har särskilt stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtalet är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Statistik om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark är en viktig del i statistiken om skog som undantagits från skogsbruk. Uppgifterna behövs också för att ge en helhetsbild av skyddad natur i landet.

Vi redovisar statistiken med fördelning på län och naturtyper.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15