Flygbild över ö
. Foto Michael Ekstrand

Avverkningsanmälan

Skogsägare måste anmäla föryngringsavverkning som omfattar 0,5 ha eller mer till Skogsstyrelsen. Anmälan ska ske minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. I området närmast fjällen och i ädellövskog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen för att få föryngringsavverka. Här hittar du statistik över registrerade anmälningar och ansökningar.

Uppgifter om anmälda avverkningsarealer används bland annat till att göra avverkningsprognoser, planering av skogsbrukets utveckling och vid planering av plantproduktion.

Förutom föryngringsavverkning redovisar vi anmälan och ansökan om avverkningstillstånd för avverkning med annat ändamål än virkesproduktion.

Den årsvisa statistiken är uppdelad på län och ägarkategori. Månadsvis statistik finns på landsnivå. Observera att uppgifterna inte säger hur mycket som blev avverkat. All planerad avverkning blir inte av och för röjning och gallring krävs det ingen anmälan.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0314.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-14