Nyckelbiotop Karlstad stift

Biotoptyp Areal, ha
Barrnaturskog 31,58
Biotopkaraktär
Rikligt med död ved
Torpläge, torpruin
Kontinuitet
Uppgift saknas
Trädslag, andel
GRAN TALL
9 1
Element Frekvens Nyckelord
Gammal grov gran Allmän-riklig
Gammal tall Tämligen allmän
Lodyta Enstaka-sparsam
Gammal grov asp Enstaka-sparsam
Låga av barrträd Allmän-riklig
Län Kommun Karta Objekt nr Delobjekt nr
17 37 11C9f 53 1
Objektnamn Inventeringsdatum
DEN STORA!!! 1999-05-20 00:00:00
X-koordinat Y-koordinat
Saknas Saknas
Företag Aktualitet
Karlstad stift 2003-04-30 00:00:00
VDN
De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av ägaren till skogsmarken på eget initiativ och för egen räkning. De redovisade uppgifterna kan avvika beträffande varje områdes faktiska nyckelbiotopsstatus, artinnehåll och arealmässiga avgränsning. Markägaren kan komma att ändra de uppgifter som lämnats till databasen.