Nya versioner av Nemus API

När nya versioner av Nemus lanseras publiceras information om dem på den här sidan.

Version 1.1.14

Levereras till produktionsmiljön: 2020-02-19
Levereras till testmiljön: 2020-01-29

 • Ändrad informationsregel för e-postadresser i avverkningsärenden (R45_1 och R45_2).
 • Ändrad e-postvalidering i DataTypes-schemat. Påverkar endast samrådsschemana:
  Annan skogsbruksåtgärd
  Askåterföring
  Basväg
  Dikesrensning
  Skogsbilväg
  Skogsbruksåtgärd
  Skogsgödsling
  Stubbskörd
  Traktorväg

 • Möjlighet att hämta fastigheter från Lantmäteriet utifrån linjer och punkter.
 • Rättad bugg i avverkningsschemat där ett tomt ExternId var tillåtet.
 • Möjligheten att återkalla ärenden i status avslutat tas bort.

Version 1.1.13

Levereras till produktionsmiljön: 2019-11-27
Levereras till testmiljön: 2019-10-30

 • Ändring av schemat för samråd av skogsbruksåtgärd i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, så att det blir obligatoriskt att ange en åtgärd.
 • Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler för samrådsärenden om skogsbruksåtgärder.
 • Ny valideringsregel (information) då man inte har fyllt i något dispensmotiv när man söker dispens från sexveckorsregeln.
 • Ny valideringsregel (information) då man har å, ä och ö i e-postadressen till markägare eller ombud.
 • Ny stoppande regel då man inte har angett någon beskrivning av åtgärden i ett fornlämningsärende.
 • Ny rubrik och text i bekräftelsemejl från länsstyrelsen om fornlämningsärenden.

Version 1.1.12.1

Levereras till produktionsmiljön: 2019-10-07
Levereras till testmiljön: 2019-09-17

 • Stoppande regel då ett personelement saknar attributet roll i fornlämningsärenden.
 • Stoppande regel då åtgärdselement saknas eller då åtgärdselementet saknar innehåll i fornlämningsärenden.
 • Stoppande regler då vissa åtgärdstyper i fornlämningsärenden saknar geometri.
 • Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler för fornlämningsärenden.
 • Extern-ID finns med i svarsmejlet från länsstyrelsen då ett fornlämningsärende har skickats in.

Version 1.1.12

Levereras till produktionsmiljön: 2019-09-04
Levereras till testmiljön: 2019-06-05

 • Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler.
 • Omgruppering av vissa valideringsregler.
 • Nya valideringsregler för ansökningar om ädellövskog och fjällnära skog, omläggningsärenden samt ärenden för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön eller för att möjliggöra försöksverksamhet.
 • Vid fel i geometrier visas namnet på den felaktiga geometrin i felmeddelandet.
 • En ny status, avförd, införs i Nemus.
 • Stoppande regel vid komplettering eller återkallelse av ett ärende som har status avförd i Nemus.

Version 1.1.11.1

Levereras till produktionsmiljön: 2019-06-12
Levereras till testmiljön: 2019-06-05

 • Rättning av bugg – det går inte längre att skicka in två eller flera ärenden i samma inskick med samma extern-ID.
 • Rättning av bugg – fornlämning som saknar geometrier stoppas inte längre av regeln som kontrollerar geometrier inom Sverige.
 • Hänsyn utanför anmälningsytan är inte längre stoppande.
 • Stoppande regel då ett fornlämningsärende skickas in utan geometri när det inte skickas in tillsammans med ett avverkningsärende. 

Version 1.1.11

Levereras till produktionsmiljön: 2019-05-15 
Levereras till testmiljön: 2019-04-17

 • Nytt API - scheman/{id} för att hämta alla versioner av ett visst schema.
 • Kontroll av yta inom Sverige har prestandaoptimerats.
 • Valideringsvillkor som kräver komplettering om mer än 0,5 ha av anmälningsytan ligger på annans fastighet.
 • Stoppande regel för när en eller flera hänsynsgeometrier inte överlappar anmälningsytan. Geometrierna kan vara hänsynskrävande biotoper, skyddszoner, trädhänsyn eller hänsyn till rennäringen.  
 • Stoppande regel för vilka filtyper som är giltiga för bilagor i avverknings-handling. Endast pdf, doc och docx tillåts.
 • Validering av fastighetsägare mot Lantmäteriet görs med taxerad ägare om lagfaren ägare saknas.
 • Stoppande regel för när anmälningsytan innehåller någon annan geometri än polygon eller multipolygon.
 • Stoppande regel för när anmälningsytorna ligger mer än 100 meter ifrån varandra. 
 • Stoppande regel för när föryngringsavverkning inte innehåller några föryngringsåtgärder. 
 • Stoppande regel vid föryngringsavverkning om inte hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen angetts. 
 • Stoppande regel för när punkten för skyddsdikningens utlopp ligger utanför anmälningsytan. 
 • Stoppande regel för när ingen hänsyn till rennäringens intressen angetts vid föryngringsavverkning i renskötselns året-runt-marker.
 • Stoppande regel för när markägare saknas helt, både namn och personnummer.

Version 1.1.10

Levereras till produktionsmiljön: 2019-03-27
Levereras till testmiljön: 2019-02-21

 • Flera valideringsregler har uppdaterats eller lagts till. För aktuella regler se nedan under Relaterade dokument: Valideringsregler 1.1.10
 • ”Varning” har tagits bort som felkod.
 • Vissa regler har fått tydligare felmeddelande.
 • Vissa regler och villkor har omgrupperats för ett mer konsekvent resultat.
 • R13_1, R13_2 har tagits bort.

Nytt i 1.1.10

 • Det går att validera en komplettering via externId.        (/arenden/externId={externId}/validitetskontroll)
 • Schemat uppdaterat_statusuppdatering.xsd innehåller en lista på möjliga statusar i Nemus.
 • Förbättrade felsökningsverktyg.

Rättningar i 1.1.10

 • Kolon fungerar nu för anrop med tidpunkt som argument.
 • Komplettering och återkallelse skickas inte över till ett handläggningssystem innan registreringen är bekräftad.
 • Vidarebefordrat ärende till Länsstyrelsen tar den senast inkomna kompletteringen om det finns.
 • Bättre loggning vid fel.
 • Bättre felmeddelande vid anrop som har en felaktig endpoint.

Version 1.1.9

Levereras till produktionsmiljön: 2019-03-27
Levereras till testmiljön: 2019-02-13

 • Validering av geometrityper för samtliga geometrier i avverkningsschemat.
 • Rättning i R23-kontrollen för att godkänna fastigheter där Lantmäteriet saknar ägar-Id för fastigheten.
 • Möjlighet att skicka om kompletteringar via Admin-gränssnittet.
 • Nytt gränssnitt för att administrera godkännande av att ta emot dokument via Nemus.
 • Konton i Nemus Admin med läsrättigheter för Skogsstyrelsen och länsstyrelsen.
 • Adminkontot har fått ändrat lösenord.

Version 1.1.8

Levereras till produktionsmiljön: 2018-12-18
Levereras till testmiljön: 2018-12-12

 • Möjlighet att hämta en kopia av anmälan via Nemus api
 • Ny validering. Anmälningsytan måste vara av typer av polygon eller multipolygon. Annars åtgärdKrävs.
 • PaborjasTidigast-schemat är uppdaterat för att kunna hämta endast PaborjasTidigastDatum om så önskas.
 • Buggrättning: Feltyp ’information’ och ’varning’ ger nu godkand=”true” (inte godkänd=”false” som tidigare)
 • Buggrättning: Feltyp ’information’ ger nu aktuellStatus ”inkommenHandling” (inte ”atgardKravs” som tidigare)
 • Buggrättning: Tidigare fel i samband med validering rörande föryngringsmetoder. Summan av arealen av föryngringsmetoder fungerar nu (i TEST vilket den inte gjorde tidigare)

Version 1.1.7

Levereras till produktionsmiljön: 2018-11-08
Levereras till testmiljön: 2018-10-31

 • 6-veckorsregeln fungerar mer korrekt och konsekvent
 • Nemus går efter driftsättning mot Navet 4

Version 1.1.6

Levereras till produktionsmiljön: 2018-09-26
Levereras till testmiljön: 2018-09-19

 • Validerar e-postadress i schemat för samråd.
 • E-postvalidering i avverkningsärenden har förbättrats.
 • Utökad validering vid komplettering.
 • Nemus tillhandahåller information om när man tidigast får avverka. Vid en händelsefråga till Nemus får man tillbaka ett datum.
 • Hänsynsvalidering
 • Ett nytt (internt) API mot Lantmäteriet.

Version 1.1.5

Levereras till produktionsmiljön: 2018-07-04
Levereras till testmiljön: 2018-06-20

Nytt

 • Varning vid komplettering om ett annat ärende skickades in samtidigt i den tidigare versionen.

Rättningar

 • GROT – validering: GROT areal får inte överstiga anmäld areal.
 • Validering av geometrier ger inte utfall ifall geometrierna inte är giltiga. (Undantag valideringen som kontrollerar geometriers giltighet)
 • Samtliga ärendetypers geometrier kontrolleras

 

Version 1.1.4

Levereras till produktionsmiljön: 2018-05-23 
Levereras till testmiljön: 2018-05-09

Uppdaterat personelementen i samtliga samrådsscheman med nya fält (personnummer, förnamn och efternamn) dessa finns i schemat dataTypes_1.xsd som importeras av samrådsschemana. Samrådsschemana består av följande ärendemallar:

 • annanSkogsbruksatgard_1.xsd
 • askaterforing_1.xsd
 • basvag_1.xsd 
 • dikesrensning_1.xsd 
 • skogsbilvag_1.xsd
 • skogsbruksatgard_1.xsd
 • skogsgodsling_1.xsd
 • stubbskord_1.xsd
 • traktorvag_1.xsd

Ny regel (R24) – regeln kontrollerar att e-post eller adress, postnummer och postort är angivet.

Regel R13_14 tas bort och har nu ersatts av R23_1.

Vid komplettering kontrollerar Nemus nu att det är samma ärendetyp på kompletteringen och på ursprungsärendet.

Version 1.1.3.1

Levereras till produktionsmiljön: 2018-04-24 
Levereras till testmiljön: 2018-04-18

Uppdaterat felkoden för R13_14 från Information till Fel samt förtydligat felmeddelandet.

Skapat upp en ny regel (R23) – regeln körs vid avverkningsärenden och kontrollerar att korrekt markägare är angiven.

Version 1.1.3

Levereras till produktionsmiljön: 2018-04-18 
Levereras till testmiljön: 2018-03-01

Stöd för att ta emot dokument som skickas från Skogsstyrelsen till anslutna användare (system). OBS! Endast implementerat i Nemus. Skogsstyrelsens handläggningssystem saknar fortfarande denna funktionalitet.

Förtydligat felmeddelandet vid kontroll av wkt-strängar

Version 1.1.2

Levereras till produktionsmiljön: 2018-02-08

Stöd för komplettering av E-avverkaärenden i Nemus. Detta kräver dock en aktivering per ansluten användare (system). Kontakta oss för att aktivera funktionen (supportnemus@skogsstyrelsen.se)

Nemus tillåter endast relaterade ärenden i ett och samma inskick. Till exempel så kan man inte skicka in två avverkningsanmälningar i samma inskick.

Nemus har stöd för att meddela att det passerat 6 veckor sen anmälan registrerades (via ärendehändelseanropet)

Tydligare felmeddelande när Lantmäteriet inte svarar på anrop.

Ny valideringsregel (R21) som ger information om att anmälningsytan ligger inom 50 meter från:

 • Biotopskyddsärende
 •  Naturvårdsavtalärende
 •  NVBiotopskyddsyta
 •  NVNaturvårdsavtalyta
 •  NVNaturreservatyta
 •  Skoghistoriapunkt
 •  Skoghistorialinje
 •  Skoghistoriayta
 •  Fjällnäragränsyta
 •  RENÅretruntyta

Ny regel vid komplettering av avverkningsanmälningar. Den kompletterande anmälningsytan måste ligga inom 100 meter från den ursprungliga anmälningsytan. Den kompletterande ytan får inte vara >0,5 hektar större än den ursprungliga anmälningsytan.

Version 1.1.1

Levereras till produktionsmiljön: 2017-12-14

Stöd för hantering av samrådsärenden. Följande ärendemallar:

 •  annanSkogsbruksatgard_1.xsd
 •  askaterforing_1.xsd
 •  basvag_1.xsd
 •  dikesrensning_1.xsd
 •  skogsbilvag_1.xsd
 •  skogsbruksatgard_1.xsd
 •  skogsgodsling_1.xsd
 •  stubbskord_1.xsd
 •  traktorvag_1.xsd

Funktion för att skicka vidare inkommen handling från en myndighet till en annan.

Utökat stöd för att komplettera redan inkommen ansökan/anmälan till Länsstyrelsen.

Utökat fornlämningsschemat (fornlamning_1.xsd) med åtgärder för respektive samrådstyp.

 

 

 • Senast uppdaterad: 2019-10-29