Grundläggande naturvärdesbedömning

Platser finns

Plats: Strömsund, Skogsstyrelsen

Startdatum: 2022-08-18

Tid: 08:30

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-04

Övrigt:

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper. Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar.

För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

Utbildningen är främst riktad till dig som utför skoglig planering t. ex. traktplanering, skogsbruksplanläggning och skötselplaner.

Exempel på kursinnehåll:

- Topografi och markförhållanden
- Hydrologi
- Beståndsklimat
- Trädskiktets sammansättning och karaktär
- Träd med speciella egenskaper
- Olika former av död ved
- Växttäcke/bördighet
- Naturlig störningsdynamik
- Historiskt nyttjande

OMFATTNING
2 dagar i fält, inklusive praktiska övningar och ett slutligt praktiskt test.

FÖRKUNSKAPER
Naturbruksgymnasium med inriktning skog eller motsvarande samt SYN-utbildningen Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

MATERIAL
Ingår, liksom fika och lunch.

Kontaktperson: Hugo Ström, 0670-64 84 51, hugo.strom@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Hugo Ström

Intresseanmälan