Granplantor

Återväxtinventering

Behöver du hjälp med att se över föryngringarna på din skogsfastighet? Med vår Återväxtinventering får du en opartisk och tillförlitlig sammanställning av återväxtresultatets status. Det här är framför allt värdefullt för dig som inte bor på din fastighet, eftersom du ofta inte har möjlighet att själv se resultatet i verkligheten.

En återväxtinventering fastställer återväxtresultatet genom en provytetaxering. I inventeringsrapporten får du information om återväxtens status på hela eller delar av inventeringsobjektet. Vår personal har stor erfarenhet av den här typen av inventeringar och utför arbetet enligt objektiva inventeringsmetoder.

Inventeringen görs i dialog med dig som kund och utförs på barmark. Den kan utföras direkt efter genomförd återväxtåtgärd för att följa upp att resultatet överensstämmer med din beställning, alternativt några år efteråt då vi även kan bedöma eventuella skador på plantor, samt vilket resultat du kan förvänta av återväxtåtgärden på längre sikt. Vi erbjuder även inventering av resultatet efter en naturlig föryngring.

Resultatet presenteras i en rapport (pdf) med tillhörande kartor, inklusive uppgifter om hur den utförda återväxtåtgärden ser ut på objektsnivå med antal plantor, trädslagsfördelning och luckighet. Vi ger även förslag på kompletterande åtgärder som kan behövas för att du ska uppfylla skogsvårdslagens krav på anläggning av ny skog efter avverkning.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15