Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen och ett antal andra statliga myndigheter att till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska senast den 15:e dagen varje månad eller, om denna dag infaller på en lördag eller söndag, nästa vardag, till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även
redovisa mängden köpt el i september 2018. För de myndigheter som
använder mer än en lokal får redovisningen, efter dialog med
Energimyndigheten, begränsas till att endast avse ett representativt urval av dessa.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut Fi2022/02571

  • Senast uppdaterad: 2022-11-02