Underlag för genomförande av förnybartdirektivet

Sverige ska genomföra EU:s förnybartdirektiv, vilket handlar om att främja användningen av energi från förnybara energikällor. För att kunna göra bedömningen om Sveriges regelverk lever upp till hållbarhetskriterierna har regeringen begärt in underlag från Skogsstyrelsen.

Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska ta fram underlag som beskriver befintlig lagstiftning, övervakning, kontroll och andra åtgärder som är relevanta när det gäller hållbarhetskriterierna för skogsbaserad bioenergi i enlighet med EU:s förnybartdirektiv.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-04-25

Uppdraget "Underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor" ska redovisas senast den 2 september 2019. 

  • Senast uppdaterad: 2019-08-02