Strategiskt planera för ökad kolsänka

Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ska strategiskt planera arbetet, inklusive att vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark, som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Den strategiska planeringen ska omfatta

  • metodutveckling för åtgärder, kriterier och urval av lämpliga marker,
  • utvärdering av åtgärdernas effekt på utsläpp och upptag av växthusgaser, och
  • enhetlig dokumentation av utförda åtgärder som möjliggör uppföljning och underlag för klimatrapportering och redovisning gentemot riksdagen.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut N2021/01829.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-29