Rönnbär.

Utlysning av stöd för regionala dialoger och strategier inom skogsprogrammet 2022

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi. Länen ska redovisa sitt arbete senast den 31 januari 2023.

Ytterligare 1 miljon till regionala insatser

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.

Skogsstyrelsen fick i juni 2022 uppdraget att fördela ytterligare 1 miljon kronor, förutom de 4 miljoner kronor som utlystes i februari. Stödet ska fördelas till regionala insatser som under 2022 stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.   

Skogsprogrammets vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” ska vara vägledande för insatserna.

Så söker du stödet

Du söker stödet på blanketten "Ansökan utökade medel för regionala insatser 2022". 

Sök senast 31 augusti

Din ansökan ska ha inkommit till Skogsstyrelsen senast den 31 augusti 2022. Mejla ansökan i PDF-format till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Det här kan du söka stöd för

Du kan få stöd för att utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål.

Vem kan söka?

Stödet är i första hand tänkt att sökas av länsstyrelser. De ska i sin tur samverka med de regionalt utvecklingsansvariga i länet. Med samverkan menas att länsstyrelserna ska samarbeta och stödja utvecklingsansvariga på andra regionala myndigheter och samverkansorgan som genomför insatser inom ramen för skogsprogrammet.

En ansökan kan omfatta ett eller flera län. I de fall flera län tillsammans genomför insatser ska endast ett län stå som sökande.  Utbetalning av beviljade medel sker till den länsstyrelse som söker stödet.

Stödberättigande utgifter

Alla relevanta kostnader i samband med genomförandet av insatsen/insatserna kan ingå i ansökan. Du får räkna med kostnader för hela kalenderåret 2022.

Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt.

Så här mycket kan du få i stöd

Skogsstyrelsen avser att fördela medlen lika bland de ansökningar som uppfyller villkoren och som inkommit i tid. Det finns inga krav på medfinansiering.

Skogsstyrelsen kommer att bedöma varje ansökan på det sätt som anges nedan. Detta innebär att fördelningen av medel kan fastställas tidigast efter ansökningstidens utgång.

De här villkoren ska uppfyllas

Insatserna ska:

 • Bidra till skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem fokusområdena.
 • Skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.
 • Återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa ett nära samarbete och samverkan mellan till exempel myndigheter, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.
 • Sträva efter mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Skogsstyrelsen kommer att avgöra hur väl ansökan uppfyller villkoren ovan genom att bedöma hur arbetet fångar upp och tillgodoser följande faktorer/kriterier:

 • Bred, strategisk och långsiktig samverkan
 • Dialogprocesser
 • Hantering av målkonflikter
 • Bredd av intressenter som inkluderas i arbetet
 • Jämställdhet
 • Bidrag till de nationella fokusområdenas mål

När kan du börja insatserna du söker stöd för?

Vi beräknar att fatta beslut om stöd senast 22 september 2022. Du får räkna med kostnader för hela kalenderåret 2022.

Efter beslut betalas hela beloppet ut till det konto som du angett i ansökan.

Redovisning av arbetet

Senast den 31 januari 2023 ska du som fått del av medel för regionala insatser som under 2022 stödjer det nationella skogsprogrammets vision och mål lämna en ekonomisk uppföljning och en redogörelse över hur de insatser som gjorts har bidragit eller förväntas bidra till att genomföra skogsprogrammet. 

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari 2023.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor? Välkommen att höra av dig till Vanja Strand, Åsa Hofring eller Jerker Bergdahl.

 • Senast uppdaterad: 2022-11-28