Rönnbär.

Utlysning av stöd för regionala dialoger och strategier inom skogsprogrammet 2020

Utlysningen är avslutad och pengarna utbetalda. Viktig information med anledning av coronapandemin: Pengarna som betalats ut för arbete med de regionala processerna under år 2020 kan inte skjutas över till nästa år. Om du vill resonera om hur man kan tänka kring alternativa åtgärder och aktiviteter, kontakta Skogsstyrelsens regionala samordnare.

Viktig information med anledning av coronapandemin

 • Pengar som betalats ut inom skogsprogrammet för arbete med regionala skogsstrategier eller skogsprogram under år 2020 kan inte flyttas över till nästa år.
 • De pengar som inte blir använda under år 2020 måste betalas tillbaka till Skogsstyrelsen i februari 2021.
 • Om du väljer att genomföra andra typer av aktiviteter eller åtgärder än vad som ingår i den ursprungliga ansökan, behöver du inte lämna in en reviderad ansökan till Skogsstyrelsen. Syftet med aktiviteterna ska dock vara att bidra till skogsprogrammets vision och fokusområden.
 • Kontakta gärna Skogsstyrelsens regionala samordnare om du vill resonera om hur man kan tänka kring alternativa aktiviteter och åtgärder.

Redovisa arbetet senast den 1 februari 2021

Den senaste utlysningen till regionala insatser omfattade 10 miljoner kronor. Senast den 1 februari 2021 ska du som fått del av medlen lämna en ekonomisk uppföljning och en redogörelse över hur de insatser som gjorts har bidragit eller förväntas bidra till att genomföra skogsprogrammet. Du redovisar arbetet på blanketten "Regionala insatser - Redovisning.pdf"

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari 2021.

Stöd för regionala insatser och dialoger 2020

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.

Skogsstyrelsen ska fördela 10 miljoner kronor till regionala insatser som under 2020 stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.  

Skogsprogrammets vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” ska vara vägledande för insatserna.

Hur söker du stödet?

Du söker stödet på en särskild blankett med tillhörande bilaga. 

Sök senast 17 februari

Din ansökan ska ha inkommit till Skogsstyrelsen senast den 17 februari 2020. Mejla ansökan i PDF-format till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Det här kan du söka stöd för

Du kan få stöd för att utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål.

Vem kan söka?

Stödet är i första hand tänkt att sökas av länsstyrelser. De ska i sin tur samverka med de regionalt utvecklingsansvariga i länet. Med samverkan menas att länsstyrelserna ska samarbeta och stödja utvecklingsansvariga på andra regionala myndigheter och samverkansorgan som genomför insatser inom ramen för skogsprogrammet.

En ansökan kan omfatta ett eller flera län. I de fall flera län tillsammans genomför insatser ska endast ett län stå som sökande.  Utbetalning av beviljade medel sker till den länsstyrelse som söker stödet.

Stödberättigande utgifter

Alla relevanta kostnader i samband med genomförandet av insatsen/insatserna kan ingå i ansökan. Du får räkna med kostnader för hela kalenderåret 2020.

Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt.

Så här mycket kan du få i stöd

Skogsstyrelsen avser att fördela medlen lika bland de ansökningar som uppfyller villkoren och som inkommit i tid. Det finns inga krav på medfinansiering.

Skogsstyrelsen kommer att bedöma varje ansökan på det sätt som anges nedan. Detta innebär att fördelningen av medel kan fastställas tidigast efter ansökningstidens utgång.

De här villkoren ska uppfyllas

Insatserna ska:

 • Bidra till skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem fokusområdena.
 • Skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.
 • Återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa ett nära samarbete och samverkan mellan till exempel myndigheter, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.
 • Sträva efter mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Skogsstyrelsen kommer att avgöra hur väl ansökan uppfyller villkoren ovan genom att bedöma hur arbetet fångar upp och tillgodoser följande faktorer/kriterier:

 • Bred, strategisk och långsiktig samverkan
 • Dialogprocesser
 • Hantering av målkonflikter
 • Bredd av intressenter som inkluderas i arbetet
 • Jämställdhet
 • Bidrag till de nationella fokusområdenas mål

När kan du börja insatserna du söker stöd för?

Vi beräknar att fatta beslut om stöd senast 3 mars 2020. Du får räkna med kostnader för hela kalenderåret 2020.

Efter beslut betalas hela beloppet ut till det konto som du angett i ansökan.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor? Välkommen att höra av dig till Vanja Strand, Åsa Hofring, Jerker Bergdahl eller Anna Hamilton.

 • Senast uppdaterad: 2021-01-07