Rönnbär.

Stöd för regionala dialoger och strategier 2019

Utlysningen 2019 omfattade 9 miljoner kronor. Du som fått del av pengarna ska redovisa arbetet senast den 27 januari 2020.

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag (N2018/04157/SK) att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.

Skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Visionen ska vara vägledande för insatserna.

Redovisa arbetet senast den 27 januari

Utlysningen 2019 till regionala insatser omfattade 9 miljoner kronor. Senast den 27 januari 2020 ska du som fått del av medlen lämna en ekonomisk uppföljning och en redogörelse över hur de insatser som gjorts har bidragit eller förväntas bidra till att genomföra skogsprogrammet. Du redovisar arbetet på blanketten "Regionala insatser - Redovisning.pdf"

Återbetala senast den 28 februari

Medel som inte är utnyttjade ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari 2020.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-12-13