Rönnbär.

Utlysning av stöd för regionala dialoger och strategier

Just nu finns inget stöd att söka. Den senaste utlysningen omfattade 9 miljoner kronor till regionala insatser som under 2019 stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi. Sista dag att lämna in ansökan var den 12 februari.

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag (N2018/04157/SK) att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.

Skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Visionen ska vara vägledande för insatserna.

Det här kan du söka stöd för

Du kan få stöd för att utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål.

Vem kan söka?

Stödet är i första hand tänkt att sökas av länsstyrelser. De ska i sin tur samverka med de regionalt utvecklingsansvariga i länet. Med samverkan menas att länsstyrelserna ska samarbeta och stödja utvecklingsansvariga på andra regionala myndigheter och samverkansorgan som genomför insatser inom ramen för skogsprogrammet.

En ansökan kan omfatta ett eller flera län. I de fall flera län tillsammans genomför insatser ska endast ett län stå som sökande. Utbetalning av beviljade medel sker till den länsstyrelse som söker stödet.

Stödberättigande kostnader

Alla relevanta kostnader i samband med projektet kan ingå i ansökan. Kostnader får medräknas från det att ansökan har kommit in till Skogsstyrelsen, till och med den 31 december 2019.

Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt.

Så här mycket kan du få i stöd

Skogsstyrelsen har 9 miljoner kronor att fördela mellan 21 länsstyrelser. Regeringen har betonat vikten av en rimlig länsvis fördelning mellan de 21 länen.  Ett riktmärke är ett tak på 600 000 kronor per län. Visst utrymme för variation kan finnas. Det finns inga krav på medfinansiering.

Skogsstyrelsen kommer att utifrån den enskilda ansökan göra en bedömning och prioritering baserad på hur väl ansökan uppfyller nedanstående villkor. Fördelningen av medel per län kommer att fastställas efter ansökningstidens utgång.

Dessa villkor ska uppfyllas

Ansökan ska inlämnas i tid och vara komplett.

Beskrivna insatser ska:

 • Bidra till skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem fokusområdena.
 • Skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.
 • Återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov.
 • Ske i  nära samarbete och samverkan mellan t.ex. myndigheter, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.
 • Beakta regionala och nationella jämställdhetsmål.

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

När Skogsstyrelsen handlägger din ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl den uppfyller villkoren ovan samt hur arbetet fångar upp och tillgodoser följande faktorer/kriterier:

 • Bred, strategisk och långsiktig samverkan
 • Dialogprocesser
 • Hantering av målkonflikter
 • Bredd av intressenter som inkluderas i arbetet
 • Jämställdhet
 • Bidrag till de nationella fokusområdenas mål

Insatser som sker i bred samverkan och dialog samt inkluderar berörda intressenter kommer särskilt att prioriteras.

Så här söker du stöd

Du söker stödet på en särskild blankett. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument"

När ska du ha lämnat in din ansökan?

Din ansökan samt obligatoriska bilagor ska ha inkommit till Skogsstyrelsen senast den 12 februari 2019.

När kan projektet starta?

Skogsstyrelsen beräknar att fatta beslut om stöd den 1 mars 2019. Men du kan starta arbetet när ansökan kommit in till Skogsstyrelsen. Detta sker dock på egen risk i det fall ansökta medel inte beviljas.

Efter beslutet betalas hela beloppet ut till det konto som du anger i ansökan.

Redovisning av genomfört arbete

Senast den 1 februari 2020 ska du lämna en ekonomisk uppföljning och en redogörelse över hur genomförda insatser har bidragit eller förväntas bidra till att genomföra skogsprogrammet.

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari 2020.

 • Senast uppdaterad: 2019-02-13