Uppdrag om att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), utarbeta en sammanhållen statistik för skogsmark. Även Statistiska Centralbyrån medverkar.

Projektet ska öka kunskapen i samhället om vilka arealer som undantagits från virkesproduktion. I uppdraget ingår att redovisa arealer uppdelat på:

  • formellt skyddade områden
  • frivilliga avsättningar
  • hänsynsytor samt
  • lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark.

Även andra identifierade instrument som avser reglering av markanvändning kan ingå i redovisningen. Syftet är att åstadkomma en transparent och jämförbar uppföljning.

Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-17

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2019. Därefter ska den sammanhållna statistiken redovisas den 30 april varje år.

  • Senast uppdaterad: 2018-08-31