Stärka statens roll som föregångare i hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska i samarbete med Sveaskog AB, Statens fastighetsverk och Sametinget stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk och utveckla alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till tillgången på renbete i det renskötselområde som ligger på statlig mark.

Vid genomförande av uppdraget ska kunskap och erfarenhet hos Sveriges lantbruksuniversitet tas till vara.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-02.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-11-30.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-23