Skogliga konsekvensanalyser 2022 (SKA 22)

Skogsstyrelsen ska genomföra en skoglig konsekvensanalys. Analysen ska innehålla ett antal scenarier angående potentiell avverkning och framtida skogstillstånd. Arbetet sker inom ramen för det nationella skogsprogrammet.

Utgångspunkten ska vara relevanta mål beslutade av riksdagen, inklusive de nationella klimatmålen till 2030, 2040 och 2045, samt andra mål vars måluppfyllnad påverkar det framtida skogsbruket och vice versa.

Risker för skador på grund av klimatförändringar, skadegörare i skogen och behov av klimatanpassning ska ingå i analysen, liksom behovet av hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till skoglig råvara och biologisk mångfald.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

Projektets genomförande

Projektet är indelat i tre faser.

Fas 1 är nu avslutad och handlade om förutsättningar:

 • Klimatförändringar
 • Omvärldsanalys
 • Politiska mål och styrmedel
 • Utbud- och efterfrågeanalys
 • Scenariekarta

Fas 2 pågår till och med vintern 2021/22 och handlar om scenarioberäkningar och nya modeller för skador och tillväxt:

 • Ny modell för att hantera klimatförändringarnas påverkan på tillväxt 
 • Ny modell för att beskriva granbarkborrerisken i framtiden
 • Förbättrad modell för tillväxteffekten av förädlade plantor
 • Nya modeller för prioritering av avverkning
 • Översyn av befintliga modeller för stormskador och rotröta

Fas 3 avslutas hösten 2022 och handlar om analys och kommunikation:

 • Data och rapporter
 • Kommunikation
 • Senast uppdaterad: 2022-06-15