Regelförenklingar för skogsbruket

Uppdraget består av tre delar: Se över reglerna för skogsbruk i granskog på före detta åkermark. analysera möjliga förenklingar av reglerna för ransonering, brukningsenhet och lägsta ålder för föryngringsavverkning samt se över hur regellättnader kan införas för att gynna naturlig föryngring i bland annat övergångszoner mellan åkermark och skog.

I analysen ska myndigheten ta till vara kunskap och erfarenhet som finns hos Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Sametinget.

Skogsstyrelsen ska vid behov lämna förslag med konsekvensanalyser och belysa fördelar och nackdelar liksom synergieffekter sett ur olika intressenters perspektiv.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-02.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-11-01.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-23