Regelförenklingar för skogsbruket

Skogsstyrelsen ska göra en översyn av reglerna för skogsbruk i granskog på före detta åkermark. Skogsstyrelsen ska också analysera möjliga förenklingar av reglerna för ransonering, brukningsenhet, lägsta ålder för föryngringsavverkning samt se över hur regellättnader kan införas för att gynna naturlig föryngring, bland annat i övergångszoner i bryn mellan åkermark och skog. Syftet är att underlätta villkoren för företagande inom skogssektorn samtidigt som skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö främjas.

I analysen ska myndigheten ta till vara kunskap och erfarenhet som finns hos Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Sametinget.

Skogsstyrelsen ska vid behov lämna förslag med konsekvensanalyser och belysa fördelar och nackdelar liksom synergieffekter sett ur olika intressenters perspektiv.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-02.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-11-01.

  • Senast uppdaterad: 2023-02-13