Ny behovs- och bristanalys för bevarande av skog med höga naturvärden

Med stöd av skogspropositionen har Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket tagit initiativ till en ny behovs- och bristanalys för bevarande av skog med höga naturvärden.

Behovs- och bristanalysen är tänkt som ett vetenskapligt kunskapsunderlag till stöd för bland annat strategin för formellt skydd av skog. Analysen går ut på att beräkna hur stora arealer skog med höga naturvärden som behöver finnas för att naturligt förekommande arter och naturtyper ska fortleva. Beräkningarna ska göras av en oberoende extern utförare utifrån bästa tillgängliga kunskap och med beaktande av den brukade skogens betydelse.

Behovs- och bristanalysen består av ett flertal analyssteg. Senast den 30 juni 2024 ska alla analyserna vara klara.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-24