Några deltagare i Naturnära jobb har rast tillsammans med sin arbetsledare.

För dig som vill veta mer om regeringsuppdraget

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit arbetssökande en längre tid.

De tillfälliga anställningarna ska matcha behovet av jobbtillfällen för arbetssökande med behovet av arbetskraft i de gröna näringarna. Anställningen lyfter även individen på andra sätt vilket ökar anställningsbarheten även gentemot andra branscher. Dessutom bidrar satsningen till att viktig natur- och miljövård blir genomförd i hela landet.

Vi tar också regeringens signaler om att öka andelen kvinnor som tar del av arbetsmarknadsinsatser för att sedan kunna övergå i anställning, på allvar. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet och vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Dessa myndigheter samverkar även med Arbetsförmedlingen som bidrar med att hitta lämpliga personer till regeringsuppdraget.

2021 avsätts 180 miljoner kronor för Naturnära jobb. Av dem fördelas 138 miljoner kronor till arbetslagen (112 mnkr från Skogsstyrelsen, 3 mnkr från SGU och 23 mnkr från Naturvårdsverket). I budgeten för 2021 aviserade regeringen att 110 miljoner kronor är avsatt för uppdraget under 2022. Totalt väntas satsningen på Naturnära jobb ge plats för drygt 600 personer som är nyetablerade i Sverige, personer som varit arbetssökande under en längre tid och ungdomar över 18 år.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut N2020/01767/SMF

Rapportering: Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet den 15 februari 2021 samt i februari 2022 och 2023.

Frågor och svar

1. Vad är Naturnära jobb?

Naturnära jobb skapar tillfälliga anställningar inom natur- och miljövård för arbetssökande. Det är en regeringssatsning som riktar sig till den som är ny i Sverige, till den som varit arbetssökande länge och till ungdomar.

Uppdraget är också att matcha behovet av arbetskraft inom gröna näringar och behovet av fler arbetstillfällen efter pandemi-utbrottet.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar uppdraget. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår i satsningen och bidrar med lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen ingår i satsningen och bidrar med att identifiera arbetssökande.

2.Vilka arbetsområden finns inom gröna näringar?

I de gröna näringarna ingår jord- och skogsbruk, trädgårdsodling, grönyteskötsel (skötsel av park, golfbanor med mera), djursjukvård och fiske. De områden Naturnära jobb inriktar sig på är framförallt skogsbruk och grönyteskötsel.

3.Vad är syftet med satsningen?

Det främsta syftet är att skapa anställningar som är första steget till ett aktivt arbetsliv. Individen bygger nätverk och kunskaper som efterfrågas i arbetslivet, särskilt i skogsbranschen och de gröna näringarna. Dessutom kraftsamlar satsningen till natur- och miljövård. Bland annat gör naturnära jobbare insatser för att förbättra tillgängligheten till frilufts- och naturområden för invånare, turister och rekreationsbesökare.

4. Vilka riktar sig satsningen till?

Tilltänkta arbetssökande för Naturnära jobb är nya eller relativt nyetablerade i Sverige och personer som varit arbetssökande en längre tid och som är berättigade till arbetsmarknadsstöden extratjänst och introduktionsjobb.

5. Vad innebär extratjänst och introduktionsjobb?

Offentliga verksamheter eller ideella föreningar kan få ekonomisk ersättning om de anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är nyetablerad i Sverige. Stödet kallas för Extratjänst. För privata företag finns samma möjlighet, men stödet kallas då för introduktionsjobb.

Läs mer om stödformerna på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

 

6. Hur många omfattas av satsningen?

Genom myndigheternas gemensamma satsning planeras 626 platser under 2021. I och med rådande pandemi behöver antalet medarbetare minskas för att kunna följa de riktlinjer Skogsstyrelsen satt upp för att begränsa smittspridning. Det innebär ett minskat antal personer fram till dess Folkhälsomyndigheten kommer med lättnader i restriktionerna.

7. Kommer verksamhet att genomföras i hela landet?

Ja, jobb kommer ordnas i alla län men inte i alla 290 kommuner. Exakt var det blir bestäms i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen. Det som avgör är behovet av jobb på den aktuella platsen och var Skogsstyrelsen har möjlighet att utföra uppdraget.

8. Var kommer jag som medarbetare ha min anställning?

Anställningen kommer att vara på Skogsstyrelsen.

9. Hur ser anställningsformen hos Skogsstyrelsen ut?

De som anställs hos Skogsstyrelsen kommer generellt att anställas inom ramen för extratjänster. Generellt är anställningarna ett år, för de som anställs hösten 2020 kan anställningstiden variera. 

10. Hur går rekryteringen till?

Skogsstyrelsen rekryterar med stöd av Arbetsförmedlingen. En förutsättning för rekrytering är att den arbetssökande är berättigad till arbetsmarknadsstöden extratjänst eller introduktionsjobb. Rekryteringsprocessen kommer att gå till på olika sätt, både genom individuella intervjuer och genom informationsmöten som Arbetsförmedlingen kallar till och som avslutas med ”speeddate” med intresserade. De arbetssökande som är intresserade och bedöms lämpliga kommer erbjudas anställning i mån av plats.

11. Är Naturnära jobb inriktat på integration?

Uppdraget är inte utpekat som en integrationssatsning. Däremot finns ett uppdrag att anställa jämnt fördelat mellan könen. Arbetslagen som jobbar tillsammans ute i fält är blandade grupper för att det historiskt har varit mest framgångsrikt –för lärande, hälsa, integration och arbetsresultat.

12. Det finns ett ökat fokus på jämställdhet i uppdraget, hur kommer man att arbeta med detta?

Vi har ett tydligt fokus på att kvinnor och män alltid ska få samma förutsättningar att växa och utvecklas genom arbete. Vårt mål är att vi anställer minst 40 procent kvinnor. Det är Sveriges definition på jämställd representation. I det dagliga arbetet är andra jämställdhetsmål vägledande som till exempel inflytande, karriär, utbildning och hälsa.

13. Vad får jag som medarbetare för erfarenhet och kunskap?

Under anställningstiden blir du som medarbetare väl förberedd inför arbetslivet – både genom grundläggande erfarenhet av arbetsmarknaden, men också genom utbildning inom de områden där du utför dina arbetsuppgifter. De grundläggande kunskaperna du får under tiden i Naturnära jobb kan handla om allt ifrån struktur på vardagen till språkträning och språkutveckling för de som behöver. Du som anställs får också en möjlighet till referenser, kunskap om arbetsmarknaden och kultur. Detta sker exempelvis genom studiebesök på företag och i organisationer, men också upplevelsen av gemenskapen i ett arbetslag.

14. Vilka arbetsuppgifter är det som utförs?

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden
 • Inventeringar i skogsmark
 • Naturvårdsåtgärder i naturreservat och kommunreservat t.ex. ringbarkning, stängsling, röjning
 • Landskapsvårdande åtgärder som siktröjningar och slåtter
 • Skötselåtgärder i anslutning till kulturlämningar
 • Gränsmarkeringar för reservat
 • Nedtagning av taggtråd som fyllt sitt syfte
 • Kapning av gamla kvarvarande borrör
 • Insamling av vissa data från provytor, bland annat för grundvattenkällor
 • Administration i anslutning till ovanstående arbetsuppgifter
15. Hur mycket får jag som anställs i lön?

Lönenivåer sätts efter givna förutsättningar i VASA-skog avtalet. Läs mer om avtalet på GS-fackets hemsida.

16. Finns det möjlighet till kortare praktikperioder hos externa aktörer under anställningen i extratjänster eller introduktionsjobb?

Nej, både stödformen extratjänst och introduktionsjobb är anställningar som inte tillåter praktik eller arbete på annan plats.  

17. Får jag som medarbetare rätt utbildning?

Alla som anställs får en individuell kompetensutvecklingsplan. Planen utgår från individuella förutsättningar, aktuella arbetsuppgifter och framtida mål. Det innebär att du som medarbetare får goda möjligheter till kompetensutveckling. Det kan exempelvis vara teoriläsning och övningskörning för dig som saknar körkort (B) eller att läsa SFI (svenska för invandrare). Andra utbildningar som kan vara aktuella för  är Röjsåg RA, RB (Säker Skog), Motorsåg A, B (Säker Skog), skoglig grundkurs, Hjärt- och lungräddning/Första hjälpen eller utbildning i naturvård/förvaltning.

18.Kan ni garantera att de som anställs inom Naturnära jobb går vidare till ett annat jobb efter sin anställningstid?

Det finns inga garantier för anställning efter tiden hos Skogsstyrelsen, men medarbetaren kommer under sin tid hos Skogsstyrelsen att på olika sätt rustas med den kompetens som efterfrågas inom skogsbranschen och de gröna näringarna i stort. Skogsstyrelsen kommer under uppdragets genomförande att ha ett nära samarbete med de gröna näringarna, som har ett behov av arbetskraft, vilket skapar ytterligare möjlighet till fortsatta anställningar. Dessutom kommer Skogsstyrelsen att erbjuda individuella utvecklingsplaner där medarbetarna ges möjlighet till olika typer av utbildningar. Tidigare erfarenheter visar att fler har fått jobb eller börjat utbilda sig jämfört med personer som inte deltagit i liknande verksamhet.

19. Hur säkerställs att jag som medarbetare får den kompetens de gröna näringarna efterfrågar under min anställning på Skogsstyrelsen?

Skogsstyrelsen har ett nära samarbete med de gröna näringarna för att matcha medarbetarnas kunskaper mot den kompetens som efterfrågas. De samarbetande myndigheterna kommer att se till att de arbetsuppgifter som utförs ligger nära det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Minst 15 procent av arbetstiden kommer att vara utbildning. Antingen i myndigheternas regi såsom hantering av sågar, skogsbruk, naturvård, studieresor eller sådant som krävs för anställningsbarhet men ordnat av annan anordnare, exempelvis yrkessvenska, svenska för invandrare, körkortsutbildning.

20. Vad händer med de medarbetare som inte får jobb/ går till utbildning efter anställningstiden på Skogsstyrelsen?

De som inte får ett arbete upprättar en ny planering med Arbetsförmedlingen samt fortsätter sitt arbetssökande.

21. Kan satsningen tränga undan andra aktörer på marknaden?

De arbetsuppgifter som ryms i satsningen ska orsaka minimal undanträngning av andra aktörer, exempelvis mindre skogsentreprenörer. Arbetsuppgifterna ska vara sådana som är svåra att finansiera och som har ett stort allmänintresse. Samtidigt måste vi maximera nyttan av offentliga medel och arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och utvecklande. Det innebär att ibland utförs enklare arbetsuppgifter i till exempel naturreservat som även andra aktörer kan göra. En trend vi ser är att även andra aktörer kan gynnas av satsningen, då de i sin tur kan få mer att göra i samarbete med arbetslagen. Möjligheten att möta arbetsgivare och arbetssökande på plats i skogen är också en stor fördel.

Alla arbetsuppgifter bedöms om de är lämpliga. De kriterier som i första hand bedöms är om de kan falla in under Lagen om offentlig upphandling (LOU), om det kan inordnas inom Skogsstyrelsens instruktion samt inom myndighetens kompetensområde.  Innan Arbetsförmedlingen beslutar om en extratjänst sker ett samråd med fackliga parter för att säkerställa att den som anställs inte gör något arbete som en reguljär anställd skulle ha gjort.

22. Vems mark kommer arbetslagen att arbeta på?

I huvudsak kommer arbeten att ske på offentlig mark. I enstaka fall kommer arbeten att ske på privat mark, det kan gälla främst insatser kring vandringsleder och liknande som är allmännyttiga.

23. Hur förhåller Skogsstyrelsen sig till coronapandemin?

Naturnära jobb kommer startas utifrån lokala förutsättningar. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp för den pågående pandemin. De riktlinjer som beslutats specifikt för Naturnära jobb är bland annat att antalet medarbetare i arbetsbodar skall halveras, färre personer i bilar och bussar som tar medarbetarna ut i skogen och att medarbetarna ska ha egen personlig utrustning.

24. Hur fördelas anslagen i uppdraget?

2021 avsätts 180 miljoner kronor för Naturnära jobb. Av dem fördelas 138 miljoner kronor till arbetslagen (112 mnkr från Skogsstyrelsen, 3 mnkr från SGU och 23 mnkr från Naturvårdsverket). I budgeten för 2021 aviserade regeringen att 110 miljoner kronor är avsatt för uppdraget under 2022. Myndigheterna har gemensamt föreslagit att omfattning på 180 miljoner kronor ska bibehållas även under 2022.

 • Senast uppdaterad: 2022-07-12