Några deltagare i Naturnära jobb har rast tillsammans med sin arbetsledare.

För dig som vill veta mer om regeringsuppdraget

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit arbetssökande en längre tid.

De tillfälliga anställningarna ska matcha behovet av jobbtillfällen för arbetssökande med behovet av arbetskraft i de gröna näringarna. Anställningen lyfter även individen på andra sätt vilket ökar anställningsbarheten även gentemot andra branscher. Dessutom bidrar satsningen till att viktig natur- och miljövård blir genomförd i hela landet.

Vi tar också regeringens signaler om att öka andelen kvinnor som tar del av arbetsmarknadsinsatser för att sedan kunna övergå i anställning, på allvar. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet och vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Dessa myndigheter samverkar även med Arbetsförmedlingen som bidrar med att hitta lämpliga personer till regeringsuppdraget.

I vårändringsbudgeten för 2020 avsattes totalt 150 miljoner kronor för Naturnära jobb under 2020. Pengarna fördelas på följande sätt; Skogsstyrelsen 105 miljoner kronor, Naturvårdsverket 39 miljoner kronor (26 miljoner disponeras av Naturvårdsverket, 13 miljoner av Länsstyrelserna), SGU 6 miljoner kronor. Totalt väntas satsningen på Naturnära jobb ge plats för drygt 600 personer som är nyetablerade i Sverige eller varit arbetssökande under en längre tid.

Coronaanpassning av verksamheten

Naturnära jobb kommer startas utifrån lokala förutsättningar. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp för den pågående pandemin. De riktlinjer som beslutats specifikt för Naturnära jobb är bland annat att antalet medarbetare i arbetsbodar skall halveras, färre personer i bilar och bussar ut i skogen och att medarbetarna ska ha egen tydligt uppmärkt personlig utrustning. Det innebär i praktiken också att vi bara kommer ta in 340 medarbetare i detta läge, resterande när Folkhälsomyndigheten kommer med lättnader i restriktionerna.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut N2020/01767/SMF

Rapportering: Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet den 15 februari 2021 samt i februari 2022 och 2023.

  • Senast uppdaterad: 2020-09-29