Några deltagare i Naturnära jobb har rast tillsammans med sin arbetsledare.

För dig som vill veta mer om regeringsuppdraget

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid. Riksdagens budgetbeslut i december 2018 innebär att Skogsstyrelsen inte har finansiering för genomförandet av Naturnära jobb under 2019. Uppdraget som beskrivs nedan kan därför inte genomföras som planerat.

De tillfälliga anställningarna ska matcha behovet av jobbtillfällen för arbetssökande med behovet av arbetskraft i de gröna näringarna. Anställningen lyfter även individen på andra sätt vilket ökar anställningsbarheten även gentemot andra branscher. Dessutom bidrar satsningen till att viktig natur- och miljövård blir genomförd i hela landet.

Vi tar också regeringens signaler om att öka andelen kvinnor som tar del av arbetsmarknadsinsatser för att sedan kunna övergå i anställning, på allvar. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet och vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Dessa myndigheter samverkar även med Arbetsförmedlingen som bidrar med att hitta lämpliga personer till regeringsuppdraget.

I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen en samlad satsning som uppgår till 270 miljoner kr 2018 samt 320 miljoner kr årligen 2019 och 2020. Pengarna fördelas på följande sätt 2018; Skogsstyrelsen 135 miljoner kr, Trafikverket 60 miljoner kr, Naturvårdsverket 50 miljoner kr (34 miljoner disponeras av Naturvårdsverket, 16 miljoner av Länsstyrelserna) samt 17 miljoner för strandstädning, SGU 8 miljoner kronor.

Totalt väntas satsningen på Naturnära jobb ge plats för drygt 5000 nyanlända och långtidsarbetslösa de kommande tre åren.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2017-12-07

Rapportering: Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet den 17 januari 2018, 1 maj 2018, 1 oktober 2018, 1 oktober 2019, samt 15 februari 2021.

  • Senast uppdaterad: 2018-05-03