Nationell bioekonomistrategi

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och handlingsplaner kopplade till densamma.

Regeringen aviserar i propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) att man avser att ta fram en svensk bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna inklusive fiskerinäringarna. Strategin ska bidra till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet och skapa miljö- och klimatnytta. Bioekonomistrategin kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi och ska vara väl förankrad i vetenskaplig kunskap.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-10-22