Skogsbäck

Inventering av nyckelbiotoper

Riksdagens budgetbeslut i december 2018 innebär att Skogsstyrelsen inte har finansiering för en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper under 2019. Uppdraget som beskrivs nedan kan därför inte genomföras som planerat.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. I uppdraget ingår dels att applicera utvecklad och förbättrad metodik för att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, dels att uppdatera den nyckelbiotopsinventering som genomförts i övriga delar av landet.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-05-17.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet årligen senast den 31 mars från och med 2019 och slutredovisas senast den 31 mars 2028.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-08