Närbild på boklöv tidig vår.

Hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Regeringen ger Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för, och analysera och beskriva eventuella hinder för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk som tar hänsyn till de jämställda målen om produktion och miljö samt i relevanta delar och, om lämpligt, beaktar det förslag till vägledning av naturnära skogsbruk som för närvarande utvecklas av EU-kommissionen.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska vidare sammanställa kunskap om dessa metoder baserat på vetenskap och praktisk erfarenhet i dialog med berörda intressenter. Myndigheterna ska också sammanställa kunskap om innovationsarbete och affärsmodeller med avseende på hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk. Vid genomförande av uppdraget ska myndigheterna på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Sveriges lantbruksuniversitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-24