Förebyggande strategier, arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen.

Myndigheterna ska även:

  • revidera och besluta om myndigheternas befintliga gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. De gemensamma riktlinjerna ska också innehålla en ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden.
  • underlätta för skogsägare och verksamhetsutövare genom att fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.
  • föra en dialog med länsstyrelser och andra relevanta myndigheter, representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda vid genomförande av uppdraget.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-04-13.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-09-30.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-14