Ugglor

Gemensamt uppdrag om artskydd i skogen

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen. Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

Strategierna och arbetssätten ska underlätta för skogsbruket att planera och ta hänsyn på ett sätt som förebygger att förbuden i artskyddslagstiftningen blir aktuella.

I uppdraget ingår även att:

  • revidera och besluta om myndigheternas gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen
  • klargöra vem som har ansvar för kunskapsinhämtning i ärenden
  • fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.

Samverkan under genomförande

Under uppdragets tid ska myndigheterna föra dialog med länsstyrelser, andra relevanta myndigheter samt med representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda.

Arbetet med att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt håller en hög nivå av dialog med dessa aktörer. Under 2022 har uppdraget genomfört sju konsultationer och en omfattande workshop med aktörer från över 30 olika bolag och organisationer.

Andra delar i uppdraget genomförs med lägre nivå av dialog men fortfarande med hög nivå av samverkan. Till exempel tar uppdraget in och bearbetar aktörernas synpunkter på förslagen till utveckling av vägledningar och riktlinjer. För detta arbete har uppdraget etablerat en referensgrupp med över 20 personer som representerar drygt 15 olika bolag och organisationer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 september 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-25