Regeringsuppdrag med koppling till skogspropositionen

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fick under våren 2022 ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Regeringsuppdragen utgår i huvudsak från propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Här är en sammanställning över uppdragen.

Uppdrag 3, 4 och 5 respektive 12, 13, 14 och 15 samordnas i vissa delar.

1: Utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Extern delaktighet: Dialog
Slutleverans: 30 juni 2027
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
Projektledare: Alice Högström, Skogsstyrelsen, Camilla Jönsson, Naturvårdsverket

2: Ny behovs- och bristanalys för bevarande av skog med höga naturvärden (egeninitierad utredning med stöd av skogspropositionen)

Extern delaktighet: Information
Slutleverans: 30 juni 2024
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
Projektledare: David Ståhlberg, Skogsstyrelsen, Ola Inghe, Naturvårdsverket

3: Se över den nationella strategin för formellt skydd av skog

Extern delaktighet: Dialog
Slutleverans: Utvärdering av nytt arbetssätt 31 mars 2025 samt årlig redovisning
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
Projektledare: Anna-Karin Cederbladh, Naturvårdsverket, Johan Åberg, Skogsstyrelsen

4: Utreda väntansavtal

Extern delaktighet: Information
Slutleverans: 15 juni 2023
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket huvudadressat
Projektledare: Ulrika Wahlström, Naturvårdsverket

5: Utreda och lämna förslag på mer flexibla biotopskyddsregler och utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer för det fjällnära området

Extern delaktighet: Information/konsultation
Slutleverans: 15 juni 2023
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
Projektledare: Johanna Enberg, Naturvårdsverket, Anette Arvidsson, Skogsstyrelsen

6: Öka takten i arbetet med nya nationalparker och främja naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden

Extern delaktighet: Analys och förslag 31 mars 2023 samt årlig redovisning av arbetet
Slutleverans: 31 mars 2023
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket huvudadressat
Projektledare: Sandra Wennberg, Naturvårdsverket

7: Utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog

Extern delaktighet: Konsultation/dialog
Slutleverans: 31 mars 2023
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet
Projektledare: Kristina Nilson, Skogsstyrelsen, Erik Norgren, Naturvårdsverket

8: Ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen

Extern delaktighet: Konsultation/dialog
Slutleverans: 30 september 2023
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Projektledare: Helene Lindahl, Naturvårdsverket, Tove Thomasson, Skogsstyrelsen

9: Skydda värdefulla statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog

Extern delaktighet: Dialog
Slutleverans: Årlig redovisning
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket huvudadressat
Projektledare: Mikael Sjöberg, Naturvårdsverket (del 1), Stefan Henriksson, Naturvårdsverket (del 2)

10: Skydda värdefulla skogar genom att använda ersättningsmarker

Extern delaktighet: Dialog
Slutleverans: Årlig redovisning
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket huvudadressat
Projektledare: Birgitta Olsson, Naturvårdsverket (del 1), Erik Norgren, Naturvårdsverket (del 2)

11: Utreda regelförenklingar för skogsbruket

Extern delaktighet: Konsultation
Slutleverans: November 2023
Ansvarig myndighet: Skogsstyrelsen huvudadressat
Projektledare: Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

12: Ta fram förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Extern delaktighet: Konsultation/dialog
Slutleverans: 15 december 2023
Ansvarig myndighet: Skogsstyrelsen huvudadressat
Projektledare: Jonas Paulsson, Skogsstyrelsen

13: Utreda möjliga åtgärder för att åstadkomma balans mellan klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på skog

Extern delaktighet: Konsultation/dialog
Slutleverans: 30 september 2023
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Projektledare: Jens Andersson, Naturvårdsverket, Ebba Henning Planck, Skogsstyrelsen

14: Stärka statens roll som föregångare i hållbart skogsbruk

Extern delaktighet: Konsultation/dialog
Slutleverans: 30 november 2023
Ansvarig myndighet: Skogsstyrelsen huvudadressat
Projektledare: Maria Högvall Nordin, Skogsstyrelsen

15: Hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Extern delaktighet: Konsultation
Slutleverans: 15 december 2023
Ansvarig myndighet: Delat ansvar mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Projektledare: Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen, Emma Mogren, Naturvårdsverket

16: Se över behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade områden

Extern delaktighet: Information/konsultation
Slutleverans: 30 september 2023
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket huvudadressat
Projektledare: Maria Bond, Naturvårdsverket

  • Senast uppdaterad: 2023-08-28