Höstlandskap.

Delaktighet i regeringsuppdrag med koppling till skogspropositionen

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fick under våren 2022 ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Här samlar vi information om dessa uppdrag och visar vilken nivå av extern delaktighet vi strävar efter i respektive uppdrag.

Regeringsuppdragen utgår i huvudsak från propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58).

Många av uppdragen ska Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen genomföra tillsammans och ibland även tillsammans med andra myndigheter. 

Skogliga aktörers kunskap och engagemang viktigt

Vi vet att det är många aktörer som har kunskap och engagemang i de här frågorna. Kontakter med skogsnäring, forskning, miljöorganisationer och andra myndigheter blir därför viktigt. Nivån av delaktighet ser olika ut i olika uppdrag. Ofta kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslag, exempelvis via en konsultation. I andra fall finns tillfälle för samtal och dialog. 

Den så kallade delaktighetstrappan åskådliggör olika grader av delaktighet:

Former av delaktighet Kännetecken Du får Exempel på metoder
Information Envägskommunikation, frågor och svar Veta Webbinfo
Konsultation Inhämta synpunkter, ofta punktinsats Tycka Enkät, remiss, fokusgrupp, webbkonsultation
Dialog Utbyte av tankar, oftast flera tillfällen Samtala Interaktivt möte, dialoggrupp, samråd

Särskilda konsultationer i frågor som rör det samiska folket

Inom de uppdrag som har bäring på samiska intressen har vi bjudit in samiska företrädare till särskilda konsultationer enligt lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Samplanering och kontakt

För att underlätta för externa aktörer att delta, samplanerar vi uppdragen så långt som möjligt. Till exempel samordnar flera uppdrag utskick och inbjudningar.  Självklart är den som vill välkommen att själv ta kontakt med projektledare i ett eller flera uppdrag.

Vid övergripande frågor, kontakta gärna:

Liselott Eriksson, samordnare på Naturvårdsverket
liselott.eriksson@naturvardsverket

David Ståhlberg, samordnare på Skogsstyrelsen
david.stahlberg@skogsstyrelsen.se

  • Senast uppdaterad: 2023-03-23