Skogssektorns jämställdhetsråd

30 augusti - 30 augusti

Nu startar skogssektorns jämställdhetsråd som ska vara ett nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå en jämställd skogssektor. Rådets första möte äger rum den 30 augusti på World Trade Center i Stockholm.

Direktinbjudningar har skickats till företag, organisationer, lärosäten och nätverk som tillsammans representerar områdena arbetsliv, utbildning och enskilt skogsägande. Utifrån våra olika uppdrag och roller bidrar vi gemensamt till en ökad jämställdhet i den skogliga sektorn.

Rådsmötet den 30 augusti kommer att handla om skogssektorns gemensamma ansvar och ambition. Vi kommer även att reflektera kring hur jämställdhet i skogssektorn ser ut idag och hur jämställdhetsrådet kan utformas för att syftet ska uppnås.

Arrangör: Skogsstyrelsen

Kontakt