En bandgående skotare som funkar fint på svaga marker, som kör i brant terräng

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Projektet är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge. Syftet är att lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, anpassat till klimatförändringarna.

Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland/Västernorrland och Trøndelag i Norge, men trots den geografiska närheten sker väldigt lite kunskapsutbyte över gränsen. Traditionellt finns dock en gemensam syn på skogsbrukets årstidsvariationer och de problem som den pågående klimatförändringen skapar.

Projektet syftar till ett ökat kunskapsutbyte – dels över landsgränsen, men även mellan skogliga aktörer och organisationer inom Sverige och Norge. För att nå goda effekter i skogen, i form av minskade körskador och ett jämnare virkesflöde, krävs att alla anammar ny teknik och nya arbetssätt. Projektet ska sammanställa befintlig kunskap och sprida goda exempel i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Temadagar och exkursioner - nya datum 2021

Med anledning av Corona-pandemin tvingades vi att ställa in alla aktiviteter under 2020. På grund av detta har projekttiden förlängts med ett år och vi siktar på att genomföra alla planerade temadagar och exkursioner under 2021 istället.

Läget är fortsatt väldigt osäkert och därför planerar vi utifrån två tänkbara scenarion. Huvudalternativet är att vi ska ha ett antal aktiviteter både före och efter sommaren. Det andra alternativet, om vi har fortsatta restriktioner på grund av pandemin under våren, är att samtliga aktiviteter genomförs efter sommaren.

Vi räknar med att kunna fastställa alla datum i början av april. 

Planerade aktiviteter 2021

Aktivitet Plats Datum Alternativt datum
Endagsexkursion om drivning på svaga marker Sollefteå-trakten 11 maj 31 augusti
Endagsexkursion om drivning på svaga marker Svenstavik 18 maj 19 augusti
Endagsexkursion om drivning på svaga marker Grong (Norge) 1 juni 2 september
Endagsexkursion om drivning på svaga marker Sør for Trondheim (Norge) 15 juni 7 september
Endagsexkursion om drivning på svaga marker Hegra, Stjørdal (Norge) 17 augusti  
Seminarium om exkursion om drivning i brant terräng, lunch till eftermiddag Indalsälven, Hammarstrand - Sundsvall 23-24 augusti  
Slutkonferens, lunch till eftermiddag Östersund 24-25 november  
  • Senast uppdaterad: 2020-12-16