En bandgående skotare som funkar fint på svaga marker, som kör i brant terräng

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Projektet är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge som avslutades i mars 2022. Projektets syfte var att lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, anpassat till klimatförändringarna.

Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland/Västernorrland och Trøndelag i Norge, men trots den geografiska närheten sker väldigt lite kunskapsutbyte över gränsen. Traditionellt finns dock en gemensam syn på skogsbrukets årstidsvariationer och de problem som den pågående klimatförändringen skapar.

Projektet har syftat till ett ökat kunskapsutbyte – dels över landsgränsen, men även mellan skogliga aktörer och organisationer inom Sverige och Norge. För att nå goda effekter i skogen, i form av minskade körskador och ett jämnare virkesflöde, krävs att alla anammar ny teknik och nya arbetssätt. Projektet har sammanställt befintlig kunskap och spridit goda exempel i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Kunskapssammanställning

Projektet avslutades den 31 mars 2022. Utöver genomförda skogliga aktiviteter har projektet skrivit en kunskapssammanställning inom tre fokusområden – avverkning på svaga marker, avverkning i brant terräng samt bättre skogsbilvägar.

Vi vill tacka alla projektpartners och deltagare för intressanta och givande aktiviteter under projektets gång från starten 2018 till och med slutkonferensen i november 2021.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-03