En bandgående skotare som funkar fint på svaga marker, som kör i brant terräng

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Projektet är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge. Syftet är att lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, anpassat till klimatförändringarna.

Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland/Västernorrland och Trøndelag i Norge, men trots den geografiska närheten sker väldigt lite kunskapsutbyte över gränsen. Traditionellt finns dock en gemensam syn på skogsbrukets årstidsvariationer och de problem som den pågående klimatförändringen skapar.

Projektet syftar till ett ökat kunskapsutbyte – dels över landsgränsen, men även mellan skogliga aktörer och organisationer inom Sverige och Norge. För att nå goda effekter i skogen, i form av minskade körskador och ett jämnare virkesflöde, krävs att alla anammar ny teknik och nya arbetssätt. Projektet ska sammanställa befintlig kunskap och sprida goda exempel i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Temadagar och exkursioner

Som en viktig del i projektet kommer ett antal skogliga temadagar och exkursioner att genomföras. Vid dessa träffar är alla intresserade aktörer välkomna att delta kostnadsfritt. Anmälningsformulär kommer att läggas upp på denna sida löpande. 

Planerade aktiviteter 2020

  • 5 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Sollefteåtrakten
  • 12 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Stjødal/Verdal
  • 19 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Svenstavik
  • 4 juni - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Gauldalen/Sødra Trøndelag
  • 16-17 juni - Seminarium och exkursion om drivning i brant terräng, lunch till lunch/eftermiddag, Indalen/Hammarstrand/Sundsvall
  • 19 augusti - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Namdalen/Norra Trøndelag
  • 22-23 september - slutkonferens inkl kort exkursion, lunch till lunch/eftermiddag, Östersund
  • Senast uppdaterad: 2020-02-07