Älg i snö. Foto: Kenneth Johansson

Läs mer om projektet Mera tall

Skogsmarker lämpliga för odling av tall föryngras idag allt för ofta med andra trädslag. Trädslag som många gånger är direkt olämpliga för marken. Skogsägarna gör detta för att minska risken för betesskador av klövvilt. Situationen är särskilt allvarlig i Götaland.

I projektet Mera tall har under 2010 till 2016 utarbetats en arbetsmodell där jägare och skogsägare i samverkan arbetar för en bättre balans mellan skog och vilt.

Den framtagna arbetsmodellen ska nu aktivt spridas inom älgförvaltningsområden i Götaland. Andra områden som vill anamma arbetssättet ska också stödjas.

Tidplan

Det nationella projektet pågår till och med 2019. Därefter är det lämpligt att Mera tall övergår i en stadigvarande förvaltning för att kunna stödja regionala och lokala projekt.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-31