Fröträd tall. Foto Michael Ekstrand

Mera tall - Ett nationellt kunskapsprojekt

Det nationella projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt.

Mera tall-projektet vill öka andelen tall i våra plant- och ungskogar. Det behöver även finnas fler rönnar, aspar, sälgar och ekar. I projektet samarbetar Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring för att du som skogsägare ska våga satsa på tall. Att hitta balansen mellan skog och vilt är själva kärnfrågan.

Varför behövs projekt Mera tall?

Tallen har länge tappat mark i stora delar av Sverige. De rena tallskogarna minskar och i de stora arealerna blandskogar finns en tydlig tendens att granen tar över. När markägare försöker satsa på tall är skadorna från betande klövvilt, främst älg och rådjur, det stora problemet.

En metod som fungerar

Jägare och skogsägare i pilotområdet i Uppvidinge, Kronobergs län, har tillsammans arbetat fram en metod som fungerar. I det här området ökar andelen tall.

Inom pilotområdet har:

  • Skogsägarnas och jägarnas tro på att det går att föryngra tall av god kvalitet ökat.
  • Förståelsen för sambanden mellan skog och vilt ökat.
  • Betestrycket på tall, rönn, asp, sälg och ek minskat - även om det fortfarande är oacceptabelt högt.
  • Älgstammen minskat.
  • Avskjutningen av rådjur ökat.

Handbok Mera tall

Nu finns en handbok för den som vill lära sig mer om hur man kan arbeta med skog- och viltbalansen. Se nedan under relaterade dokument.

  • Senast uppdaterad: 2020-01-28