Älgko med kalv.

Mera tall i Sörmland och Örebro län

Projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora.

Projektet

När skogsmark föryngras med trädslag som är olämpliga för marken kan det få flera olika negativa konsekvenser. Som skogsägare planterar du ofta gran på tallmark för att minska risken för betesskador av klövvilt på din egen mark. Men detta kan leda till ökade skador på andra skogsägares marker, samtidigt som den egna marken inte producerar lika mycket och bra som den skulle kunna när du väljer rätt trädslag för just den marken. Denna onda spiral gör det också svårare för de skogsägare som har ungskogar av tall att få till en bra föryngring med få skador och timmer av god kvalitet när det är dags att avverka beståndet. Genom Projekt Mera tall kan vi tillsammans hjälpas åt att ta oss ur denna onda spiral.

Projektet Mera tall i Sörmland och Örebro är ett projekt som sträcker sig över tre år, fram till september 2021. Under denna tid kommer den arbetsmodell som är framtagen under tidigare projekt att tillämpas och anpassas lokalt för de båda länen. Målbilden är att få till en bättre balans mellan skog och vilt och att markägare ska våga föryngra med tall på tallmarker. Inslaget av bland annat ek, rönn och sälg i våra skogar har också minskat kraftigt och endast undantagsvis har dessa haft möjlighet att växa upp till vuxna träd. Detta ger i sin tur negativa konsekvenser för hur mycket viltbete det finns och även för den biologiska mångfalden.

Projektet kommer vara ett faktabaserat projekt, där relevant forskning och undersökningar utgör en grund för dialog mellan olika intressenter i skogen. Det handlar inte enbart om att minska viltstammarna, utan att det ska råda en balans mellan fodertillgången och viltstammarna. Detta kan uppnås på fler sätt. En av de viktigaste delarna i dialogen är att de olika deltagarna ska komma fram till gemensamma målbilder som man ska försöka uppnå genom praktiska åtgärder.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-31