Hardwoods are good

Hardwoods are good – supporting entrepreneurs in the South Baltic Region. Projektet ville förstärka utbytet och kontakten mellan entreprenörer verksamma inom ädellövträkedjan runt södra Östersjön. Skogsstyrelsen var projektägare.

Projektet pågick i tre år med start i februari 2010. 

Mål

Projektets övergripande mål var att användandet av produkter hämtade ur ädellövskogar skulle öka. Genom att skapa ett permanent nätverk för ädellövfrågor inom Södra Östersjön utökas möjligheten till utbyte av erfarenheter, idéer och handel mellan länderna. Projektet hade som mål att genomföra följande aktiviteter:

  1. Undersöka och kartlägga dagens arbetssituation för ädellöventreprenörer samt undersöka vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter (SWOT) branschen upplever,
  2. Fånga upp de bästa exemplen på ett lyckat entreprenörskap,
  3. Skapa en webbaserad pilotmodell som möjliggör jämförelser av klassificering för ädellövtimmer,
  4. Skapa en modell som möjliggör jämförelser av entreprenörers kunskapsnivåer inom avverkning och sågverksindustri mellan olika länderna.

Finansiering

Projektet delfinansierades av Europeiska unionen genom södra Östersjöprogrammet samt de deltagande länderna. Immanuel Kantuniversitetets medverkan finansierades genom SIDA.

  • Senast uppdaterad: 2020-06-09