Hardwoods are good

Hardwoods are good – supporting entrepreneurs in the South Baltic Region

Omfattar område

Södra Östersjöområdet

Syfte

Projektet vill förstärka utbytet och kontakten mellan entreprenörer verksamma inom ädellövträkedjan runt Södra Östersjön.

Mål

Projektets övergripande mål är att användandet av produkter hämtade ur ädellövskogar ska öka. Genom att skapa ett permanent nätverk för ädellövfrågor inom Södra Östersjön utökas möjligheten till utbyte av erfarenheter, idéer och handel mellan länderna. Projektet har som mål att genomföra följande aktiviteter:

  1. Undersöka och kartlägga dagens arbetssituation för ädellöventreprenörer samt undersöka vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter (SWOT) branschen upplever,
  2. Fånga upp de bästa exemplen på ett lyckat entreprenörskap,
  3. Skapa en webbaserad pilotmodell som möjliggör jämförelser av klassificering för ädellövtimmer,
  4. Skapa en modell som möjliggör jämförelser av entreprenörers kunskapsnivåer inom avverkning och sågverksindustri mellan olika länderna.

Projektägare

Skogsstyrelsen

Övriga samarbetspartners

Litauiska skogsägarföreningen, Polska statsskogen, High Competence Network (HCN), Tyskland, Immanuel Kantuniversitetet, Ryssland, Nässjö Träcentrum, Södra, SLU, Europeiska nätverket för skogsentreprenörer (ENFE), Belgien/Tyskland, Europeiska landägarorganisationen (CEPF), Belgien, Mecklenburg-Vorpommerns skogsägarorganisation, Tyskland.

Finansiering

Projektet delfinansieras av EU genom södra Östersjöprogrammet samt de deltagande länderna. Immanuel Kantuniversitetets medverkan finansieras genom SIDA.

Tidplan

Projektet löpte på tre år med start februari 2010.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-28