Ungskog, Småland.

Hållbar ökad tillväxt

I januari 2020 presenterade Samverkansprocess skogsproduktion en rapport med 88 förslag på åtgärder som olika aktörer bör genomföra för att förbättra skogsproduktionen inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk.

Skogsstyrelsen tar nu resultatet från samverkansprocessen vidare i projektet Hållbar ökad tillväxt. Att hållbart öka tillväxten är centralt av många anledningar. Samhället har höga förväntningar på olika former av leveranser av produkter och tjänster från skogen. Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende.

En ökad tillväxt ska ske inom ramen för skogspolitikens jämställda mål, miljö och produktion. Det finns ett ökat behov av att harmonisera skogsbruket med andra samhällsmål som artbevarande, kulturmiljömål och renskötsel. Skogsbruket måste bedrivas hållbart och ansvaret för det vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt.

Mål

Projektet ska bidra till ökad kunskap internt och externt om hållbar tillväxt och till att denna kunskap omsätts i praktiken så att faktiska resultat uppnås i form av ökad leverans av virkesråvara, biologisk mångfald och andra kvaliteter.

Rådgivningskampanj ingår i projektet

Regeringen har via det nationella skogsprogrammet gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en rådgivningskampanj för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Kampanjen genomförs som en del i projektet Hållbar ökad tillväxt.

Skogssektorn bjuds in att samverka

Det är viktigt att fortsätta samverkan även vid genomförandet av åtgärderna, men det är lika angeläget att varje aktör tar sitt ansvar och utvecklar sin verksamhet. Skogliga aktörer, myndigheter och organisationer kommer därför att fortsätta dialogen hur åtgärdsförslagen i projektet och samarbetet inom rådgivningskampanjen kan genomföras.  

Kompetensutveckling hållbar ökad tillväxt

Som en del av satsningen har en utbildning för ökad kompetens inom tillväxt och produktion tagits fram för Skogsstyrelsens medarbetare. Planen på sikt är att göra utbildningsmaterialet tillgängligt även externt.

  • Senast uppdaterad: 2022-08-01