Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Mer om GRIP on LIFE

Vi arbetar för att kombinera ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever där, samtidigt som vi kan fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Vattendrag och våtmarker är viktiga livsmiljöer (habitat) för många växter och djur, men även värdefulla för oss människor då vi använder dem för friluftsliv, avkoppling och nöje. Vattendrag och våtmarker har också andra viktiga funktioner, till exempel kan de rena vatten och reglera vattenflöden.

Genom att bidra med ny kunskap och nya metoder hjälper vi till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Detta gör vi i projektet

Vi ska utveckla nya metoder för att använda våra naturresurser utan att påverka viktiga vattenmiljöer negativt. Till exempel ska vi visa hur god miljöhänsyn vid skogsbruk kan bidra till detta.

Vi utvecklar också metoder för att restaurera torrlagda sjöar och våtmarker, lägga igen diken och återställa vattendrag som rensats för flottning. För att visa metoderna i praktiken skapar vi demonstationsområden.

För att projektet ska lyckas är det viktigt att samarbetet mellan myndigheter, intresseorganisationer, entreprenörer, markägare och andra intressenter fungerar så bra som möjligt. Vi provar därför olika sätt att arbeta tillsammans för att bli effektivare och för att använda våra resurser på bästa sätt. Till exempel undersöker hur vi kan nyttja fonder på ett bättre sätt, tar fram samarbetsplaner för åtgärder vid vatten och gör en modell för att uppdatera bevarandeplaner för Natura 2000-områden mer effektivt.

Den kunskap vi samlar på oss i projektet ska vi sedan sprida till andra miljöer och områden som också är i behov av förbättringar.

Arbetet i Grip on Life är indelat i fyra delområden, eller teman:

  1. Bättre bevarandestatus för Natura 2000-områden
  2. Kunskap och kapacitet att genomföra åtgärder
  3. Bättre samverkan
  4. Tillämpa ny kunskap

Våra vattendrag

Vi arbetar i utvalda vattendrag med avrinningsområden, från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Flera av dessa vattendrag innehåller eller angränsar till Natura 2000-områden. Projektets långsiktiga mål är att miljön i alla typer av Natura 2000-habitat ska förbättras och bevaras för framtiden.

Län

Vattendrag

Blekinge Bräkneån, Mieån, Lyckebyån, Silletorpsån, Mörrumsån och Nättrabyån
Kalmar Alsterån, Emån och Virån
Halland Fylleån, Stensån, Lagan, Genevadsån, Nissan, Suseån, Ätran, Viskan
Jönköping Emån och Motala Ström
Västmanland Hedströmmen
Jämtland Åreälven, Långan, Ammerån och Gimån
Västerbotten Vindelälven, Lögdeälven, Öreälven, Byske älv och Åby älv


Vad betyder Grip on Life IP? 

Grip står för ”Using functional water and wetland ecosystems and their
services as a model for improving GReen infrastructure and Implementing PAF in Sweden”, vilket kan översättas till ”att använda funktionella vatten- och våtmarksekosystem och deras tjänster som en modell för att förbättra grön infrastruktur och implementera PAF i Sverige”.

PAF är projektets styrdokument och står för Prioritized Action Framework for Natura 2000. Det är en nationell handlingsplan med insatser och åtgärder som hjälper till att skydda och bevara känslig och värdefull natur i Natura 2000-områden. Alla EU-länder har en PAF och det är Naturvårdsverket som har skrivit Sveriges PAF.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Områdena väljs ut för att de innehåller naturtyper eller arter som är särskilt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Sverige har ungefär 4000 Natura 2000-områden, många av dem är små eller mycket små och känsliga för förändringar i miljön (även i omkringliggande miljö).

EU:s miljöprogram LIFE finansierar projekt som arbetar för att bevara och förbättra natur, miljö och klimat. IP står för integrerade projekt och arbetar med att införa miljö- och klimatplaner i större skala, till exempel regionalt eller nationellt. Grip on Life är ett av två IP-projekt i Sverige.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-19