Ett myrlandskap

Om GRIP on LIFE

I projektet ska vi förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Vi arbetar i utvalda vattendrag med avrinningsområden, från Blekinge i söder till Västerbotten i norr.

Flera av dessa vattendrag innehåller Natura 2000-områden, eller angränsar till Natura 2000-områden. Projektets långsiktiga mål är att miljön i alla Natura 2000-områden ska förbättras och bevaras för framtiden.

Grip on Life IP pågår från år 2018 fram till år 2023. Projektet har fått pengar från EU:s miljöprogram LIFE IP och har en total budget på 150 miljoner kr, varav EU finansierar 60 procent.

Flera myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer är med i projektet, se alla organisationer under rubriken Partners.

Detta gör vi i projektet

Vi ska utveckla nya metoder för att använda våra naturresurser utan att skada viktiga vattenmiljöer. Till exempel ska vi visa hur god miljöhänsyn vid skogsbruk kan bidra till detta.

Vi arbetar även med att restaurera torrlagda sjöar och våtmarker, lägga igen diken och återställa vattendrag som rensats för flottning.

Den kunskap vi samlar på oss i projektet kan vi sedan sprida till andra miljöer och områden som också är i behov av förbättringar.

För att projektet ska lyckas är det viktigt att samarbetet mellan myndigheter, intresseorganisationer, entreprenörer, markägare och andra intressenter fungerar så bra som möjligt. Vi provar olika sätt att arbeta tillsammans för att bli effektivare och använda våra resurser på bästa sätt. Till exempel undersöker hur vi kan nyttja fonder mer effektivt, vi tar fram samarbetsplaner för åtgärder vid vatten och våtmarker samt gör en modell för hur vi ska uppdatera bevarandeplaner för Natura 2000-områden.

Våra vattendrag

Län

Vattendrag

Blekinge Bräkneån, Mieån, Lyckebyån, Silletorpsån, Mörrumsån och Nättrabyån
Kalmar Alsterån, Emån och Virån
Halland Fylleån, Stensån, Lagan, Genevadsån, Nissan, Suseån, Ätran, Viskan
Jönköping Emån och Motala Ström
Västmanland Hedströmmen
Jämtland Åreälven, Långan, Ammerån och Gimån
Västerbotten Vindelälven, Laisälven, Umeälven, Lögdeälven, Öreälven, Byske älv och Åby älv

Vad betyder Grip on Life IP? 

Grip står för ”Using functional water and wetland ecosystems and their
services as a model for improving GReen infrastructure and Implementing PAF in Sweden”, vilket kan översättas till ”att använda funktionella vatten- och våtmarksekosystem och deras tjänster som en modell för att förbättra grön infrastruktur och implementera PAF i Sverige”.

PAF

PAF är projektets styrdokument och står för Prioritized Action Framework for Natura 2000. Det är en nationell handlingsplan med insatser och åtgärder som hjälper till att skydda och bevara känslig och värdefull natur i Natura 2000-områden. Alla EU-länder har en PAF och det är Naturvårdsverket som har skrivit Sveriges PAF.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Områdena väljs ut för att de innehåller naturtyper eller arter som är särskilt skyddsvärda i ett Europeiskt perspektiv. Sverige har cirka 4000 Natura 2000-områden.

LIFE IP

EU:s miljöprogram LIFE finansierar projekt som arbetar för att bevara och förbättra natur, miljö och klimat. IP står för integrerade projekt och arbetar med att införa miljö- och klimatplaner i större skala, till exempel regionalt eller nationellt. Grip on Life är Sveriges andra IP-projekt.

  • Senast uppdaterad: 2018-06-21