Ett mer variationsrikt skogsbruk

Projektet "Ett mer variationsrikt skogsbruk" syftar till att öka intresse, kunskap och engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Det handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria metoder och skapa mer natur- och kulturvärden i brukad skog. Då utvecklas förutsättningarna för en grön infrastruktur där naturvärden även finns utanför formella och frivilliga avsättningar. Med kulturvärden menas i projektet främst kulturarvstjänster i form av kvalitetsvirke för byggnadsvård och material från skogen till slöjd.

Medverkande myndigheter och aktörer: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer.

Arbetet bygger på samverkan mellan intresserade myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer. Praktiska åtgärder, erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel är en röd tråd i genomförandet. Exkursioner, workshopar och kunskapssammanställningar är viktiga verktyg.

Leveranser

Projektet kommer att leverera inom tre fokusområden: Mer lövskogar/lövinslag i skogen, mer hyggesfria metoder samt mer skapande av naturvärden och kulturvärden i produktionsskogen.

Leveranserna handlar främst om:

  • Kunskapssammanställningar eller broschyrer som beskriver hur satsningar på mer lövskogar/lövträd, mer hyggesfritt, mer skapande av naturvärden och kulturvärden kan bidra till en funktionell grön infrastruktur i skogen. Var i landskapet får olika åtgärder mest effekt?
  • Erfarenhetsutbyte i fält mellan olika skogliga aktörer kring åtgärder för variationsrikt skogsbruk på deltagarnas fastigheter/demoområden. Spridning av goda exempel på åtgärder genom kommunikationsinsatser.
  • Kompetenshöjning och aktiv samverkan mellan skogliga aktörer genom kunskapsseminarier, workshops och fältexkursioner.

Tidplan

Projektet startade våren 2020 och avslutas i december 2022.

En del i Miljömålsrådets arbete

Inför år 2020 stärkte Miljömålsrådet samarbetet inom sju strategiska områden för att öka takten i miljöarbetet. Projektet "Ett variationsrikt skogsbruk" ingår i det strategiska området "Insatser för grön infrastruktur".

  • Senast uppdaterad: 2022-12-02