Ett mer variationsrikt skogsbruk

Projektet "Ett mer variationsrikt skogsbruk" syftar till att öka intresset för och kunskapen om ett mer variationsrikt skogsbruk. Det handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria metoder samt att skapa mer naturvärden i brukad skog. På detta sätt utvecklas förutsättningarna för en grön infrastruktur där naturvärden även finns utanför formella och frivilliga avsättningar.

Medverkande myndigheter och aktörer: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer.

Arbetet bygger på samverkan med intresserade myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer. 

Leveranser

Projektet ska leverera:

  • Nya innovativa förslag på hur vi ökar lövinslaget/lövskog i landskapet.
  • Belysa olika definitioner och olika typer av hyggesfritt och deras effekter och var i landskapet de passar bäst.
  • Analys från Sveriges lantbruksuniversitet av hur långt vi kan komma med en bra naturhänsyn i landskapet.
  • Utredning om ett eventuellt nytt etappmål för grön infrastruktur.

Tidplan

Projektet startade våren 2020 och ska rapporteras till Miljömålsrådet senast maj 2022.

En del i Miljömålsrådets arbete

Inför år 2020 stärker Miljömålsrådet samarbetet inom sju strategiska områden för att öka takten i miljöarbetet. Projektet "Ett variationsrikt skogsbruk" ingår i det strategiska området "Insatser för grön infrastruktur".

  • Senast uppdaterad: 2021-03-08