Attractive Hardwoods

Projektet Attractive Hardwoods syftade till att öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar som destinationer för gränsöverskridande ekoturism. Skogsstyrelsen var projektägare och projektet pågick från juli 2016 till juli 2019.

Mål

Projektets mål var att förbättra och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer som är verksamma inom turismsektorn. I projektet samarbetade myndigheter, organisationer, entreprenörer, privata företag och turistoperatörer för att utveckla produkter och tjänster. Projektets samlade erfarenheter sammanställdes i en gemensam strategi som syftar till att öka den gränsöverskridande turismen i ädellövskogarna runt södra Östersjön.

Projektets aktiviteter ägde rum i särskilt utvalda pilotområden fördelade i deltagande länder.

Finansiering

Projektet delfinansierades av Europeiska unionen genom södra Östersjöprogrammet samt av partner från de deltagande länderna.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02