Skogssstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist

Ledaren Skogseko 4-2017

Hur mycket skog är egentligen skyddad i Sverige? Och hur mycket behöver skyddas eller undantas från brukande om nationella miljömål och internationella åtaganden ska kunna nås?

De här frågorna är heta och uppfattningen om dem varierar betydligt beroende på vem man frågar.

Företrädare för miljörörelsen och en del politiker poängterar att bara några få procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog har ett formellt skydd, och att det därför är långt kvar innan nationella miljömål och internationella åtaganden uppnåtts. Företrädare för skogsnäringen och andra politiker lyfter istället fram att mer än 25 procent av Sveriges skogar redan i dag är undantagna från skogsbruk.

I 2014 års regeringsbeslut om Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster skrivs att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden senast år 2020 ska bidra till att nationella och internationella mål för biologisk mångfald nås.

Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Nu gällande etappmål omfattar bland annat formellt skydd av ytterligare 150 000 hektar skogsmark och en förväntan om ytterligare 200 000 hektar skogsmark i frivilliga avsättningar. Enligt regeringsbeslutet bidrar dessa skydd tillsammans med insatser inom ramen för grön infrastruktur till att målet om 20 procent av Sveriges land- och sötvattensareal bör kunna nås till år 2020.

Även om regeringsbeslutet från 2014 inklusive skälen för etappmålen är tydliga, så är debatten om skogen minst lika het nu som den var 2014. Inte minst för att åsikterna går isär när det kommer till hur mycket som är skyddat och behovet av ytterligare skydd.

En viktig anledning är att det saknas årlig, officiell och brett accepterad statistik över hur stora arealer i Sverige som är formellt skyddade eller på andra sätt undantagna från skogsbruk.

Jag skulle gärna se att Skogsstyrelsen tillsammans med andra berörda myndigheter fick i uppdrag att ta fram sådan statistik. Att behovet är stort råder det ingen tvekan om.

/Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Fotnot: Ledaren publicerades i Skogseko 4-2017

  • Senast uppdaterad: 2017-12-05