På bilden: NN.

Informera allmänheten om vad som är på gång

Information om vilka åtgärder som planeras och varför, är nyckeln till att öka allmänhetens förståelse för skogsbruk i skogar som flitigt nyttjas för rekreation och friluftsliv. Det menar Ulf Andersson, mångårig skogsförvaltare i Örebro kommun.

Örebro kommun har satt upp höga krav på hur deras skogar ska skötas med tanke på allmänhetens behov. Den ekonomiska avkastningen från skogen är inte det primära.

– Värdet av god folkhälsa är mycket högre än värdet på den intäkt som kommunen kan få från skogsbruket och jakten, säger Ulf Andersson.

Samma höga krav kan inte ställas på en enskild skogsägare, anser han. Däremot finns det mycket som en enskild skogsägare, vars skog lockar många besökare, kan lära sig av kommunen. Dels för att undvika eventuell kritik från allmänheten, dels för att göra skogarna mer tillgängliga.

Ulf Andersson menar att god kommunikation är grunden.

– Att man informerar om vad som är på gång, ökar chansen att få förståelse för en åtgärd. Tyvärr är det många som likställer allt skogsbruk med skövling, men att till exempel gallra innebär ju att skogen blir mer öppen och tillgänglig. Förklarar man det brukar kritiken minska.

Ett konkret råd är att sätta upp skyltar där man berättar till exempel om en planerad avverkning. Skyltar som förklarar varför kulturstubbar, högstubbar och döda träd lämnas och vilken funktion de fyller, är också ett bra sätt att öka allmänhetens förståelse för dessa – vad många anser – fula stubbar och ”döingar”.

I vissa fall räcker det dock inte med skyltar och informationsblad, utan det behövs direkt kommunikation med dem som brukar nyttja skogen.

Ulf Andersson har arbetat med kommunskogen i 36 år och har under dessa år fått både ta emot ris och ros från kommuninvånare. Generellt är hans erfarenhet att många dels vill ha framkomliga skogar, dels säkra skogar.

– De allra flesta väljer att använda leder och stigar. Därför är det viktig att ta bort ris därifrån och även ta bort träd som hänger och dinglar.

Säkerhet handlar också om den upplevda säkerheten.

– Vi försöker bland annat att tänka på att inte lämna täta granridåer så att man inte ser något. Många är rädda för fula gubbar i skogen, trots att ytterst få överfall faktiskt sker i skogen. Men oron gör att man inte vågar sig ut.

Grot som lämnas kvar på ett hygge, är ofta en källa till irritation eftersom den gör det svårt att gå. Att groten lämnas har stora fördelar för näringstillförseln och  för många insekter, men ibland kan det ändå vara idé att ta bort groten – åtminstone på de områden som nyttjas mest av allmänheten.

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog, varav 2 000 hektar är rekreationsskog. Till viss del har kommunen tillämpat hyggesfria metoder. Men det är inte överallt det fungerar.

– Vårt mål är att inte ta upp hyggen större än tre hektar och ännu mindre i rekreationsskogen där även blädning kan förekomma. Vi lämnar gärna kvar ”fula” naturvärdesträd eller upplevelseträd.

Ulf Andersson upplever att det är den skötta skogen som folk i allmänhet uppskattar mest, och poängterar att variationen i är viktig. Det handlar såväl om trädslag som om ålder och slutenhet.

– Om man till exempel har en stig längs ett vattendrag, behöver det inte vara fri sikt mot vattnet hela tiden, tycker jag. Istället kan man ha lite gluggar här och var så besökaren får den där ”wow-känslan”.

Att undvika körskador är också en viktig aspekt. Men svårt. De senaste åren har det inte varit några vintrar med ordentligt tjälade marker i södra Sverige.

– Det gäller att ha bra maskiner, bra maskinister och hårda underlag. Vi risar alltid körvägarna och då gäller det att informera besökarna om varför det ser ut som det gör.

– Vi använder heller aldrig de tyngsta maskinerna när vi avverkar träd längs motionsspåren, utan en mellanskotare som kan grensla spåren. Här kör vi också alltid utan band, eftersom banden river upp spåren för mycket.

Text Maria Larsson

Fotnot: Artikeln är en av flera i ett tema om rekreation och friluftsliv i Skogseko 4-2017.

  • Senast uppdaterad: 2017-12-05