Tjädertupp

Domar om artskydd överklagas

Mark- och miljödomstolen i de så kallade lavskrikemålen, anser att Skogsstyrelsen inte får besluta i ärenden som rör artskydd. I ett liknande mål om hänsyn till tjäder tycker en annan domstol tvärtom. Båda domarna har nu överklagats.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutade 2016 om gemensamma riktlinjer för hur artskyddsfrågor skulle handläggas.

I några fall (se artikel intill) har det lett till att skogsägare inte fått avverka så mycket som de velat med hänvisning till att hänsyn måste tas till en viss art.

De mest uppmärksammade och just nu pågående ärendena i domstol handlar om lavskrika och tjäder.

2016 beslutade Skogsstyrelsen att fem skogsägare inte fick avverka sammanlagt 29,5 hektar på grund av hänsyn till lavskrika, en art som är skyddad enligt artskyddsförordningen. Myndigheten och Länsstyrelsen i Gävleborg gjorde bedömningen att avverkningarna skulle vara förbjudna om de genomfördes.

Markägarna överklagade beslutet.

I oktober i år kom så Mark- och miljödomstolen i Östersund med sin dom i ärendena.

I korthet innebär domen att domstolen upphäver Skogsstyrelsens beslut, eftersom domstolen anser att besluten istället skulle ha fattats av länsstyrelsen.

Ett formaliafel har alltså begåtts, enligt domstolen.

Men i en dom om tjäder säger Mark- och miljödomstolen i Växjö tvärtom att Skogsstyrelsen får fatta beslut i artskyddsfrågor i den mån de hänger ihop med avverkningar som anmälts enligt skogsvårdslagen.

Det fallet rör ett skogsägarpar i Västra Götaland som anmält två föryngringsavverkningar på cirka 16 hektar.

I det här fallet beslutade Skogsstyrelsen om begränsningar i avverkningen eftersom tjäder finns i området. Precis som lavskrika är tjäder skyddad enligt artskyddsförordningen. Begränsningarna innebar bland annat att trädgrupper och kantzoner skulle lämnas kvar, samt att avverkningen inte fick genomföras under häckningsperioden.

Mark- och miljödomstolen i Växjö menar att det beslutet var korrekt.

Eftersom domarna om tjäder och lavskrika, pekar i olika riktningar, vill Skogsstyrelsen ha en ny prövning i lavskrikefallen.

– Vi har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen eftersom vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar också att domstolen inte gett den vägledning som man hoppats på när det gäller den centrala frågan om lavskrikans bevarandestatus.

– Istället fokuserar domstolen på ärendets formella grunder, konstaterar Tove Thomasson.

LRF, genom skogsägarföreningen Mellanskog, har företrätt två av skogsägarna i lavskrikemålen.

– Vi har en lagstiftning som är omöjlig att tillämpa i praktiken och alla tolkar den på olika sätt. Jag ser det som viktigt att vi får ett avgörande i de här frågorna, men det drabbar de enskilda skogsägarna på ett orimligt sätt. De får stå för kostnaden för att myndigheten vill testa lagstiftningen, menar Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF.

Domen i tjädermålet har också överklagats, skogsägarföreningen Södra har bistått markägarna med detta.

– Södra anser att fallet är principiellt viktigt, enligt Göran Örlander, Södras skogsstrateg.

För berörda skogsägare så innebär Skogsstyrelsens beslut att begränsa eller stoppa avverkningarna ett stort ekonomiskt avbräck. I fallet med tjäder handlar det om cirka 450 000 kronor, enligt Södra.

Mark- och miljödomstolen i Växjö säger i domen att det kan finnas rätt till ersättning, men då måste markägarna stämma staten i en separat talan.

Södra anser att det är en ”helt orimlig ordning, som inte bara vållar skada och bekymmer för markägarna utan även belastar rättsväsendet i onödan”. 

Domarna har i dagsläget inte fått några konsekvenser för hur Skogsstyrelsen och länsstyrelserna handlägger artskyddsärenden. Men Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets inställning är fortfarande att en översyn av artskyddsförordningen behövs, något de har påtalat för regeringen. Även LRF och skogsägarföreningarna vill att artskyddsförordningen ses över. Men regeringens besked om en eventuell översyn dröjer.

Text Maria Larsson

Foto Kenneth Johansson

  • Senast uppdaterad: 2017-12-05