Skogsbrand.

Ökade risker för bränder i varmare klimat

Risken är stor för fler skogsbränder i framtiden på grund av klimatförändringarna. Ett varmare klimat kommer att ge större antändningsrisk och längre brandrisksäsonger.

På SMHI bedrivs forskning om klimatförändringarna. Bland annat tittar man på risken för skogsbränder.

– Att ett varmare klimat ökar risken för skogsbränder i framtiden, råder det ingen tvekan om, säger Peter Berg, forskningsledare på hydrologiska forskningsenheten vid SMHI.

”Framtiden” innebär slutet av det här århundradet. SMHI har också tittat på vad som händer redan i mitten av det här århundradet, alltså om

30 år. Forskarna har i studierna utgått från en global uppvärmning med 2–5 grader och här sett stora effekter för Sverige.

 

Kortfattat kan man säga att följden av klimatförändringarna när det gäller skogsbränder är dels att risken för att en skogsbrand startar ökar, dels att brandrisksäsongen blir längre. Antändningsrisken beror på hur torrt det är i de grundaste markskikten. Det finns två faktorer som påverkar det: Mindre nederbörd och ökad avdunstning.

– Klimatförändringarna kommer innebära att vi i Sverige generellt får mer nederbörd, med störst ökning på vintern, men även under sommaren. Fast på sommaren ser nederbörden ut att bli mer utspridda, med längre torrperioder mellan regnen. När samtidigt temperaturen ökar, ökar avdunstningen som gör att marken blir torrare. Snötäcket kommer också att försvinna tidigare på våren, förklarar Peter Berg.

Brandrisksäsongens längd är en direkt följd av temperaturen och hur torrt det är i markerna. Om den globala uppvärmningen inte hejdas, beräknas brandrisksäsongen bli cirka en månad längre i slutet av det här seklet i sydöstra Sverige.

Brandsäsongen kommer alltså starta tidigare och hålla på längre in på hösten, vilket märks redan mot mitten av det här seklet. I norra Sverige är skillnaden mot i dag inte lika stor.

I Parisavtalet – avtalet för att hejda den globala uppvärmningen – är målet att jordens temperaturökning ska hållas långt under två grader, och att alla länder ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

– Om världens länder kan hålla Parisavtalet, kan vi förvänta oss en mindre ökning, motsvarande mitten av det här seklet i de utsläppsscenarier vi studerat när det gäller risken för skogsbränder, säger Peter Berg.

Text Maria Larsson

 

Fotnot: Denna artikel publicerades i Skogseko Del 2, en specialbilaga om skogsbränder

  • Senast uppdaterad: 2018-10-12