Trädstock.

Ny kvalitetsklassning av massaved

Om knappt ett år ändras kvalitetsbestämningen av massaved. Det nya virkesmätningssystemet innebär att massaved klassas i prima eller sekunda. Detta med vrakandel försvinner helt.

Virkesmarknadens parter är överens om att ändra kvalitetsbestämningen av massaved. Första augusti 2019 börjar det nya mätningssystemet att användas. Det står klart efter styrelsebeslut i SDC, skogsbrukets datacentral, och landets tre virkesmätningsföreningar.

– Målet med det nya virkesmätningssystemet är en bättre och enklare kvalitetsbedömning. I det nya systemet finns olika tolerans för olika virkesfel beroende på vad som är viktigast för industrin, säger Lars Björklund, chef för Virkesmätningsutveckling inom SDC.

Travar som klassas som prima kommer att betala bäst, medan de massavedstravar som klassas som sekunda ger ett lägre pris. Å andra sidan kommer säljaren att få betalt för hela traven även om den klassas som sekunda. Det nuvarande systemet med vrakandel tas bort – alltså det skogsägaren inte får betalt för på grund av kvalitetsbrister.

Det är ingen hemlighet att det är svårt att göra en korrekt bedömning av vrakandelen i en trave. Det visar de kontrollmätningar som virkesmätningsföreningarna regelbundet gör. Lars Björklund talar om färre gränsfall och mindre risk att göra fel i och med det nya mätningssystemet.

– Ur industrins perspektiv är det en fördel med kvalitetskrav som tydligare kopplar till vad industrin vill ha. Man kommer att ha större tolerans för sånt som industrin inte tycker är så farligt, medan andra krav skärps. Industrin räknar med att man kommer att få ännu bättre virke än i dag, och det blir rätt snabbt rätt stora pengar.

– För skogsägare blir fördelen att det blir enklare att förstå varför en trave bedöms ha kvalitetsbrister. Orsaker till att traven inte var prima kommer att specificeras.

Enligt beräkningar kommer minst 95 procent av all massaved att klassas som prima. Travar som inte klarar sekundakravet ska mätningsvägras. Om traven ändå körts in, betalas ett lågt så kallat utskottspris eller så görs traven om till annat sortiment.

Övergången till prima och sekunda ska vara prisneutral, alltså att ingen aktör varken vinner eller förlorar på systembytet. Men detta är en fråga för marknaden, poängterar Lars Björklund.

Text Maria Larsson

Foto Josefina Sköld

  • Senast uppdaterad: 2018-10-12