Guckusko. Foto: Johan Nitare

Förhoppning om bättre inventeringsmetod

En utvecklad och förbättrad metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige ska tas fram till årsskiftet. Avsikten är sedan att inventeringen i området ska återupptas.

Tidigt i våras startade arbetet i samverkansprocessen för nyckelbiotoper – den grupp som ska ta fram förslag på utvecklade arbetssätt för nyckelbiotopsinventering. Men när Skogsstyrelsen beslutade att ta en paus i identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, valde flera av gruppens medlemmar att lämna samverkansprocessen.

Trots avhoppen har arbetet rullat vidare och flera leveranser från gruppen ska vara klara vid årsskiftet.

– Det stora är utvecklingen av inventeringsmetoden för nordvästra Sverige, men vi ska även redovisa en fördjupad lägesbeskrivning av skogens tillstånd och naturvärden för området, berättar projektledaren Johan Wester, Skogsstyrelsen.

Dessutom ska gruppen reda ut de grundläggande förutsättningarna för fortsatt inventering av nyckelbiotoper generellt. Det gäller till exempel syfte, roller och ansvar, kommunikation med markägare samt arbete med uppföljning och kvalitetssäkring. Detta kommer också att styras av det nya regeringsuppdraget med en ny landsomfattande nyckelbiotopsinventering.

När det gäller metoden för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, måste man ha rimliga förväntningar poängterar Johan Wester.

– Det rör sig inte om en ny metod, utan vi utvecklar den vi har. Dels handlar det om att vi tar fram bättre stöd för inventerarna, dels att vi ska vara tydligare med vad vi grundar våra bedömningar på.

Mer konkret innebär förslaget så här långt att checklistor utvecklas som underlag för bedömningarna. I främst större och svårbedömda objekt ingår att lägga ut provytor när ett område inventeras för att bättre kunna skatta mängden naturvärdesträd och död ved.

Inriktningen är att när den utvecklade inventeringsmetoden är testad och införd, ska inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige fortsätta.

Även om viktiga bitar ska vara klara vid nyår, fortsätter samverkansprocessen nästa år.

– Mycket återstår för att vi ska få ökad samsyn om och acceptans för arbetet med nyckelbiotoper. I och med regeringens besked om satsningen på en landsomfattande nyckelbiotopsinventering och mer pengar till skydd av skog, så blir samverkansprocessen än viktigare, menar Johan Wester.

Text Maria Larsson

Foto Bo Persson

FAKTA

Samverkansprocessen består av en samverkansgrupp och fem arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har följande teman:

  • Kompetensfrågor
  • Nordvästra Sverige
  • Fortsatt identifiering av nyckelbiotoper
  • Kommunikationsfrågor
  • Bevarande och naturvårdande skötsel

Förutom Skogsstyrelsen deltar företrädare för skogsbruket, länsstyrelser, Naturvårdsverket och certifieringsorganisationer i samverkansprocessen.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-09