Plantering. Foto Michael Ekstrand

Föreskrifter för anläggning av skog under lupp

Hur många huvudplantor ska krävas efter en föryngring? Vilka trädslag ska vara godkända? Det är exempel på frågor som stöts och blöts när Skogsstyrelsen på regeringens uppdrag ser över föreskrifterna till skogsvårdslagen.

Enligt Skogsstyrelsen kan det finnas behov av att åtgärda regelverket för ett antal områden som på olika sätt rör anläggning av ny skog med hänsyn till den kunskap som finns i dag.

– Nuvarande regler bygger på analyser och avvägningar som är gjorda redan på 1960-talet. Det är också så att vi saknar mycket av det underlagsmaterial som låg till grund för utformningen av reglerna, säger projektledare Bert Krekula, Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Skogsvårdslagens 6 § och tillhörande föreskrifter och allmänna råd med regler är ett prioriterat område. De reglerna styr vilka egenskaper en skoglig föryngring får ha, vilka metoder som är tillåtna och vilken tid det får ta att uppnå en godtagbar föryngring.

– Regeringen vill att vi ska se till att regelverket stödjer de jämställda målen om produktion och miljö. Och att uppföljningen av föryngringarnas kvalitet görs från både produktions- och miljösynpunkt så vi uppnår ett hållbart brukande, säger Bert Krekula.

I september presenterades arbetet med översynen för en referensgrupp med representanter från skogsbruket och intresseorganisationer. Intresset för översynen är stort och väckte engagemang hos deltagarna, men alla är inte lika övertygade om att förändringarna behövs.

Om och i så fall vilka ändringar som Skogsstyrelsen kommer att föreslå regeringen får vi veta vid årsskiftet. Därefter kommer förslagen att gå ut på remiss och den 31 mars 2018 lämnas det slutliga förslaget till regeringen.

Text Anna F Strömbäck 

Foto Michael Ekstrand

  • Senast uppdaterad: 2017-10-09