Vy över fjällnära skogslandskap

Domstol avgör om ersättning i fjällnära skog

Det är fortfarande inte klart hur det blir med ersättning i fjällnära skog-området för skogsägare som inte fått tillstånd att avverka. Skogsstyrelsen har lämnat över frågan till domstol. – Det här handlar om otydlig reglering som domstolen bör pröva, säger chefsjurist Cecilia Hedman, Skogsstyrelsen.

Det är nu en månad sedan som Skogsstyrelsens styrelse meddelade att eftersom ersättningsfrågan i fjällnära skog är så juridiskt komplex, vill Skogsstyrelsen att regeringen ser över lagstiftningen och att domstolen tar ställning i de mål som är uppe för prövning.
Myndighetens utredning har lämnats till domstolen i de aktuella rättsprocesser där ett 20-tal markägare stämt staten för att få ersättning.
Beslutet möttes av frustration från berörda skogsägare som väntat närmare 1,5 år på Skogsstyrelsens beslut.
Kritik har också kommit från flera företrädare för skogsbruket. Huvudkritiken går ut på att Skogsstyrelsen inte tar sitt ansvar utan skjuter frågan ifrån sig.
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist beklagar att skogsägare hamnar i kläm. Samtidigt försvarar han styrelsebeslutet:
– Den grundliga utredning som gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Det enda rimliga var att överlämna frågan till domstol.

För att få avverka i fjällnära skog måste Skogsstyrelsen ge tillstånd. Efter domen i det så kallade Änok-fallet 2015 blev Skogsstyrelsen mer restriktiv med att ge tillstånd för avverkning i fjällnära skog på grund av höga naturvärden.
Domen ledde också till att frågan om rätten till ersättning när skogsägare nekas avverkning, aktualiserades. Hösten 2016 beslutade Skogsstyrelsen att detta måste utredas grundligt på grund av otydlig lagstiftning.
Det rör sig om tre centrala frågor, förklarar Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen.
Den första frågan handlar om pågående markanvändning. Om pågående markanvändning avsevärt försvåras, har markägaren rätt till ersättning.
– Bedömningen av pågående markanvändning har många delar. Bland annat hur man ska se på tillståndsplikten och hur marken har brukats tidigare. De långa omloppstiderna är exempelvis något som gör frågan svår. Har det avverkats i skogen någon gång? Hur länge sedan var det? Begreppet pågående markanvändning ska bedömas generöst, men frågan är var gränsen går. Här har vi en otydlig lagstiftning, säger hon.

Den andra frågan handlar om ersättningens storlek. Den frågan är direkt beroende av hur avslagsbeslutet påverkar möjligheten att bruka sin fastighet.
– Här vill vi att domstolen tar ställning till vilken ersättningsmodell som ska gälla.
En ersättningsmodell som man resonerar om i utredningen, är ränteersättning. I de rättsliga processerna yrkar markägarna på 125 procent av marknadsvärdet i ersättning, det vill säga samma nivå som man skulle få om ett område blir formellt skyddat.
Den tredje frågan gäller om den här typen av ersättningar kan betraktas som otillåtet statsstöd.
– Det här är frågor av stor betydelse som vi behövde utreda. De bottnar i äganderätten – att staten inskränker rådigheten över marken – och statens intresse av att skydda svensk natur. Genom att lämna över dessa frågor till domstolen så ser vi till att den svenska rättsordningen får pröva dem. Så juridiskt komplexa frågor hör hemma i domstol, poängterar Cecilia Hedman.

Skogsstyrelsen företräds av Kammarkollegiet i de pågående rättsprocesserna. Den första domen kan komma efter sommaren.
– Förhoppningsvis kan den domen ge oss vägledning, säger Cecilia Hedman.
Skogsstyrelsen kommer också att be regeringen att se över lagstiftningen. Det blir sedan upp till politikerna att avgöra om lagen behöver ändras eller inte.

Text Maria Larsson

Fakta

Frågor för regeringen att ta ställning till


Skogsstyrelsen kommer att be regeringen:
Om ett klargörande om hur stora arealer som ska ges ett formellt skydd ovan gränsen för fjällnära skog.
Att se över och förtydliga skogsvårdslagens 18 § och 19 §.

Utredningen


I utredningen har Skogsstyrelsen använt sig av extern juridisk expertis, men också samarbetat med Naturvårdsverket och inhämtat synpunkter från Justitiekanslern.

Avslag avverkning


Markägare som fått avslag och som vill vara säkra på att rätten att göra anspråk på ersättning inte går förlorad, måste stämma staten inom ett år från det att de fick ta del av beslutet.

  • Senast uppdaterad: 2018-05-24