Fjällskog.

Ersättning i fjällnära skog ses över

En utredning om ersättning i fjällnära skog förväntas bli klar i juni. Dessutom ska ett principiellt viktigt fall om ersättningsrätten och ersättningsnivån avgöras i domstol.

Markägare som vill avverka i fjällnära skogar, måste söka särskilt tillstånd för detta hos Skogsstyrelsen. I de fall Skogsstyrelsen inte får ge tillstånd, har Skogsstyrelsens uppfattning tidigare varit att markägaren kan ha rätt till ersättning.

I november förra året beslöt Skogsstyrelsen att tillfälligt stoppa arbetet med ersättning till markägare som nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. Anledningen var osäkerhet om hur ersättningen skulle beräknas. Sedan dess har även frågan uppstått om rätt till ersättning överhuvudtaget föreligger. Här är lagstiftningen är inte tydlig.

Tanken var att Skogsstyrelsen, som utreder detta tillsammans med Naturvårdsverket och Kammarkollegiet, skulle ha presenterat ett svar i slutet av mars. Men på grund av att frågan är så komplex, förlängdes utredningstiden.

Under tiden har Kammarkollegiet varit tvungen att ta ställning till ersättningsfrågan i ett antal fall där markägare stämt staten och som hanteras i domstol.

Ett av fallen gäller en skogsägare i Härjedalen som nekats avverkning på grund av att avverkningen bedömdes vara oförenlig med naturvårdens intressen. Skogsstyrelsens inställning till en början var att full intrångsersättning borde betalas ut. Men handläggningen stoppades i väntan på utredningen och skogsägaren tvingades att stämma staten i domstol för att inte förlora sin eventuella rätt till ersättning.

Kammarkollegiet för statens talan i målet. Deras ställningstagande i detta enskilda fall är att skogsägaren inte ska få någon ersättning eftersom föryngringsavverkningen inte kan räknas som pågående markanvändning.

Kammarkollegiet anser vidare att om domstolen finner att det skulle vara pågående markanvändning, så bör ersättningsnivån vara betydligt lägre jämfört med full intrångsersättning. Det beror på att beslutet är tidsbegränsat och kopplar till den som söker i stället för till fastigheten.

Fallet ska tas upp i mark- och miljödomstolen i Östersund senare i år. Målet kan få stor principiell betydelse för ersättningsfrågan i liknande fall framöver.

Text Maria Larsson

Foto Bo Persson

  • Senast uppdaterad: 2017-05-29