Tjädertupp.

Tjäder i fokus i dom om artskydd

Det var rätt av Skogsstyrelsen att begränsa en avverkning på grund av tjäder, enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen, men skogsägarna kan ha rätt till ersättning. Fler rättsliga processer om artskydd pågår och allteftersom börjar det bli tydligare hur regelverket ska tillämpas.

Det var 2016 som Skogsstyrelsen beslutade att begränsa en avverkning för ett skogsägarpar utanför Bollebygd, Västra Götaland, på grund av hänsyn till tjäder. Beslutet överklagades ända upp till högsta instans och strax innan jul 2018 kom domen i Mark- och miljööverdomstolen.

Domen om tjäder är den första i högsta instans där själva sakfrågan om det var rätt att begränsa avverkning på grund av en fridlyst art – i det här fallet tjäder – har avgjorts.

Mark- och miljööverdomstolen menar att Skogsstyrelsen fattade rätt beslut med hänsyn till tjäderns behov och bevarandestatus – trots att tjäderns spelplats ligger på en annan skogsfastighet.

Domstolen noterar också att en fastighetsägare har rätt till ersättning enligt miljöbalken om Skogsstyrelsens beslut innebär att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Men frågan om ersättning får avgöras i ett separat mål om parterna inte kan komma överens.

Södra bistår skogsägarparet i Bollebygd med juridisk hjälp.

– Vi kommer att skicka in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen inom kort för att skogsägarna ska kunna få ut ersättning, uppger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

På frågan om vad Södra och berörda skogsägare anser om domen, svarar Göran Örlander att ”det är uppenbart att man måste skriva om lagstiftningen”.

– Våra medlemmar, som det handlar om, har kommit i kläm på ett sätt som inte är okej. Det här stämmer inte med svensk lagstiftning och egendomsrätt.

Han är också kritisk till att allt har tagit sådan tid och att markägarna nu dessutom måste stämma staten.

Den kommande domen om ersättning kan komma att få stor betydelse.

– Förhoppningsvis kommer den att ge vägledning om vad som ska gälla om ersättning i den här typen av beslut, säger Andrea Airosto, verksjurist på Skogsstyrelsen.

Sedan 2016 pågår ytterligare några rättsliga prövningar i olika instanser där skogsägare har förbjudits att avverka på grund av hänsyn till en fridlyst art. Det gäller fyra fall om fågeln lavskrika i Hälsingland, ett fall om tjäder i Uppsala samt ett fall om orkidén knärot i Kronoberg. Och så då tjäder-fallet i Bollebygd.

Gemensamt för alla dessa är att Skogsstyrelsens beslut landar tillbaka i tillämpningen av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser.

– Skogsägare har som sagt rätt till ersättning enligt miljöbalken när pågående markanvändning avsevärt försvåras av myndigheternas beslut. Hittills har vår bedömning varit att pågående markanvändning måste vara laglig markanvändning. Det grundar vi på förarbetena till miljöbalken. När det gäller de aktuella artskyddsfallen så hade en avverkning – om den genomförts – varit olaglig enligt vår bedömning utifrån artskyddsförordningen. Därför menar vi att ersättningsrätt inte föreligger, förklarar Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Men hon poängterar att denna fråga fortfarande inte har prövats i domstol och att Skogsstyrelsen har uppmärksammat regeringen på problemen.

– Det är bra med en rättslig prövning av detta, eftersom det är så svåra frågor med stor betydelse för många. Men redan 2016 bad vi och Naturvårdsverket att regeringen skulle se över artskyddsförordningen.

Viss vägledning har dock kommit genom de olika rättsliga processerna.

I och med den så kallade bombmurkle-domen 2017 i Mark- och miljööverdomstolen står det klart att en skogsägare kan söka och få dispens hos länsstyrelsen för att få avverka trots förekomst av en fridlyst art i behov av skydd, eller få det aktuella skogsområdet formellt skyddat och därmed få ersättning.

Detta gäller dock de arter som är nationellt skyddade (till exempel bombmurkla och knärot). För de som arter som har EU-rättsligt skydd (till exempel tjäder och lavskrika), gäller andra dispensregler.

Många är nu glada över att det ser ut att bli en utredning om artskyddförordningen i år. Detta enligt den så kallade Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

– Vi tycker det är bra att översynen nu förhoppningsvis kommer till stånd, säger Andrea Airosto.

Göran Örlander är dock orolig att det kommer att dra ut på tiden innan hela artskyddsproblematiken har retts ut. Under tiden kommer enskilda skogsägare drabbas, tror han.

– Det blir en orimlig situation. Vår inställning är att man ska hitta en väg så att artskyddsförordningen tillfälligt inte tillämpas.

Vem ska fatta ett sådant beslut?

– Det vet jag inte, jag vet inte ens om det är möjligt, svarar han.

 

Text Maria Larsson

Foto Kenneth Johansson

  • Senast uppdaterad: 2019-03-04