Låga
. Foto Michael Ekstrand

Ersättning prioriteras för nyckelbiotoper

Nyckelbiotopsrika fastigheter samt biologiskt värdefulla områden i tätortsnära skogar och i ädellövskogar står nu överst på listan när skog ska skyddas och ersättning betalas ut.

Det står klart sedan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen nyligen fattade beslut om den nya nationella strategin för formellt skydd av skog. Här preciseras hur myndigheterna ska prioritera mellan olika skyddsvärda områden. Dessutom anges hur många hektar som ska skyddas i varje län till och med år 2020 genom naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat. Sådant formellt skydd innebär att skogsägaren får ersättning för marken.

– I Sverige finns ett stort antal kända värdekärnor – områden med hög biologiskt mångfald – men vi har inte resurser att skydda alla på en gång. Därför behöver vi prioritera vilka som är viktigast att skydda, kommenterar Bo Hultgren, projektledare på Skogsstyrelsen.

Nyckelbiotopsrika fastigheter i familjeskogsbruket ska prioriteras i fortsättningen. Det rör sig om fastigheter med mer än fem procent och mer än tre hektar av skogen klassad som nyckelbiotop. Minst 12 000 hektar ska skyddas.

– Att nyckelbiotoper prioriteras för formellt skydd är något som efterfrågats av skogsägarna, konstaterar Bo Hultgren.

Även biologiskt värdefulla områden i tätortsnära skogar samt i ädellövskogar lyfts fram i strategin. Däremot kommer myndigheterna inte att prioritera områden som skogsägare frivilligt undantagit från skogsbruk.

Omkring 90 000 hektar skogsmark återstår att skydda till år 2020 för att nå upp till riksdagens mål på 150 000 hektar. Hur mycket som ska skyddas i varje län har varit en fråga som stötts och blötts. Ett högt arealmål betyder att det finns fler värdefulla områden som behöver skydd, men också att skogsägarna inom länet har större chans att få ersättning.

– Gotland och Stockholms län har de högsta arealmålen och kommer att ha 10,8 respektive 7,3 procent av skogsmarken skyddad om etappmålet genomförs.

Men för att klara målet på ytterligare 90 000 hektar behövs mer pengar än vad som finns i budget. Cirka 900 miljoner kronor fattas i dagsläget.

Jämfört med den förra strategin från 2008 blir skyddet av skog nu omkring 230 miljoner kronor dyrare. Det hänger samman med att prioriteringsmodellen i praktiken innebär att mer produktiv och virkesrik skog kommer att skyddas jämfört med tidigare.

Text Maria Larsson

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20