Remiss - nulägesanalys av skogsbilvägar

Skogsstyrelsen har i bred samverkan med skogssektorn och andra intressenter tagit fram en nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter.

Utifrån det tidigare arbetet i Samverkansprocess skogsproduktion och rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” (2020), initierade Skogsstyrelsen år 2021 en ny samverkansprocess för utveckling av enskilda vägar med betydelse för skogsbruket.

Nulägesanalysen som nu går på remiss ger en bred beskrivning av nuläget av vägarna, transporterna och av de som förvaltar, nyttjar och påverkar dessa vägar.

Rapporten ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram branschgemensamma strategier och åtgärder för det lågtrafikerade vägnätet och för att nå dit är förankring och utveckling av denna rapport av värde.

Svar senast 3 mars

Mejla dina synpunkter på nulägesanalysen till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se senast den 3 mars 2023.

Märk svaret med diarienummer 2022/4821 Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter.

  • Senast uppdaterad: 2022-12-28