Fjällnära skog

Ytterligare kraftsamling för ärenden inom fjällnära skog

Nyhet - 01 mars 2021

Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet i arbetet med fjällnära skog. Målet är att under 2021 handlägga ansökningar med en sammanlagd areal av minst 11 000 hektar och ersättningsärenden med en areal av minst 5 000 hektar.

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden, har rätt till ersättning från staten. Det står klart efter Mark- och miljööverdomstolens vägledande domar från maj 2020. Ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog har ökat kraftigt under 2020. De inkomna ansökningarna omfattar en areal på 14 300 hektar, vilket är fyra gånger mer än genomsnittet för de senaste åren. Av dessa 14 300 hektar, återstår cirka 11 000 hektar att handlägga.

Skogsstyrelsen kraftsamlar nu ytterligare för att kunna handlägga de omfattande ansökningarna så fort som möjligt enligt gällande regelverk och med väl genomförda naturvärdesbedömningar.

– Skogsstyrelsen gör allt som går för att upprätthålla en rättssäker hantering och undvika långa handläggningstider av markägarnas ansökningar. Vi tillför mer resurser, anställer, utbildar och lånar in personal från hela landet, säger Staffan Norin, chef region Nord.

Den korta barmarksperioden i norra Sverige är en tidsmässigt begränsande faktor för att göra de kontroller i fält som behövs.

Tydliga mål i handläggningen

Skogsstyrelsen har beslutat om tydliga mål för takten i handläggningen i fjällnära skog under 2021.

– Målet är att under 2021 handlägga ansökningar med en areal av minst 11 000 hektar och ersättningsärenden med en areal av minst 5 000 hektar, säger Staffan Norin.

Alla ansökningar och ärenden kan inte slutföras 2021

Det finns signaler om ett stort inflöde av ansökningar om avverkning i fjällnära skog även under 2021. Många av dessa ansökningar kommer sannolikt inte att kunna avgöras förrän under 2022, trots myndighetens samlade ansträngningar.

– En del av de ersättningsärenden som uppstår till följd av att ansökningar nekas under 2021, kommer inte heller att kunna slutföras förrän nästa år, säger Staffan Norin.

Kraftsamlingen till arbetet inom fjällnära skog innebär att andra verksamheter inom Skogsstyrelsen kommer att få lägre prioritet. Det handlar exempelvis om fältkontroller vid avverkningsärenden i områden utanför den fjällnära skogen. En konsekvens av att Skogsstyrelsen måste prioritera ersättning till markägare för nekad avverkning i fjällnära skog är att det inte finns pengar för att bilda biotopskydd och naturvårdsavtal i övriga landet. Markägare som vill få sin skog formellt skyddad av Skogsstyrelsen måste därför vänta. Skogsstyrelsen har begärt mer pengar för naturvård av regeringen.

 

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.