Timmervälta i vårsnö.

Virkespriserna uppåt första kvartalet

Nyhet | Statistik - 21 april 2022

Under första kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2021. Priset på sågtimmer ökade med knappt 4 procent och massaved med drygt 3 procent.

I Södra Norrland ökade sågtimmerpriset med knappt 4 procent följt av Norra Norrland med knappt 3 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med drygt 1 procent medan det i Svealand var oförändrat.

När det gäller priset på massaved var ökningen störst i Norra Norrland med 6 procent medan massavedspriserna Södra Norrland var oförändrade. I både Svealand och Götaland ökade massavedspriserna med drygt 1 procent.

Fortsatt uppgång vid jämförelse med första kvartalet 2021

Även när jämförelsen görs mot första kvartalet 2021 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 13 procent. Regionalt syns ökning med 13 och 10 procent i Götaland respektive Svealand. Även i Norrland ökade priserna med knappt 11 och 9 procent i Södra respektive Norra Norrland.

Massavedspriset ökade som helhet med 8 procent. Ökningen var störst i Götaland med knappt 11 procent, därefter Norra och Södra Norrland med knappt 8 respektive drygt 5 procents uppgång. I Svealand var dock massavedspriserna oförändrade.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Utveckling av prisstatistiken

Just nu pågår ett utvecklingsarbete avseende prisstatistiken. Har du som användare synpunkter? I så fall är du välkommen att höra av dig till

Prenumerera på statistiknyheter